ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ», με προϋπολογισμό 2.886.178,86€ (με ΓΕ + ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) που ήταν προγραμματισμένη για τις 09-02-2016 και αναβλήθηκε λόγω συμμετοχής […]

Περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΈΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ» με προϋπολογισμό 2.886.178,86 €.   Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Το έργο περιλαμβάνει: την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής […]

Περισσότερα

1. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκηρύσσει την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 56.032,50 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ). 2. Το συμβατικό αντικείμενο αφορά στις παρακάτω κατηγορίες: • 13.737,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  ανακοινώνει ότι την 26-05-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300), θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00 […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., προκειμένου να υλοποιήσει την Πράξη “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ” με κωδικό MIS 483503, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», στην κατηγορία Πράξεων 05 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή […]

Περισσότερα

Η Ανάδοχος Εταιρεία “Athens Technology Center ΑΒΕΤΕ” του έργου «Εργαλεία Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης «Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο» με κωδικό MIS 372838 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, συνολικού […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014. 2. Το ΦΕΚ 4850/05-08-2013 τροποποίησης του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». 3. Το υπ’ αριθμ. 1/21-01-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής […]

Περισσότερα

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Πάρνωνα. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στo πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», με καταληκτική ημερομηνία την 12.03.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάθεση τ ου έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ», με προϋπολογισμό 600.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 381.481,82 […]

Περισσότερα