Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 19.00, στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνισης με […]

Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην αρ. 10/13-07-2021 συνεδρίασή του ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης 2020 και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 01/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας.   Συνημμένα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στην αρ. 20/25-06-2020 συνεδρίασή του ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης 2019 και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 18/07/2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Συνημμένα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στην αρ. 16/06-08-2019 συνεδρίασή του ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης 2018 και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 29/08/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Συνημμένα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ […]

Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α., στην αρ. 19/17-08-2018 συνεδρίασή του, ενέκρινε τον Ισολογισμό έτους 2017 και το Προσάρτημα καθώς και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Συνημμένα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α., στην αρ. 5/06-06-2017 συνεδρίασή του, ενέκρινε τον Ισολογισμό έτους 2016 και το Προσάρτημα καθώς και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11/07/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ […]

Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α., στην αρ. 8/01-06-2016 συνεδρίασή του, ενέκρινε τον Ισολογισμό έτους 2015 και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 23/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α., στην αρ. 9/13-05-2015 συνεδρίασή του, ενέκρινε τον Ισολογισμό έτους 2014 και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 03/06/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α., στην αρ. 8/04-06-2014 συνεδρίασή του, ενέκρινε τον Ισολογισμό έτους 2013 και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ […]

Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στην αρ. 4/29-04-2013 συνεδρίασή του, ενέκρινε τον ισολογισμό έτους 2012 και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 03/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Περισσότερα