5 Δεκεμβρίου 2008

Ίδρυση της Εταιρείας

Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» (ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.), ιδρύθηκε στις 26/9/1995 (ΦΕΚ 5854/11-10-95) και έλαβε τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας με αριθμό ΓΕΜΗ 29117314000 (πρώην ΜΑΕ 34250/21/B/95/005), με κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα. Με την από 25/5/2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων της η Εταιρεία έλαβε την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Η Εταιρεία ως επιχείρηση των Ο.Τ.Α., αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (άρθρα 225, 252, 253, 265 και 268) καθώς και από τις διατάξεις περί Α.Ε. του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τον Ν. 3604/2007 «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις».

Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020 η εταιρεία λαμβάνει πλέον τη μορφή του πρώτου Αναπτυξιακού Οργανισμού στην Πελοπόννησο, μετά τη μεγάλη θεσμική αλλαγή που επέφερε ο Ν.4674/20 γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο την συμπλήρωση των 25 χρόνων από την ίδρυσή της. Η νέα επωνυμία της εταιρείας, είναι: Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Σκοποί της Ανώνυμης Εταιρείας

Η Εταιρεία αποτελεί μία τοπική συμφωνία των φορέων της περιοχής για τη στρατηγική και το περιεχόμενο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσα από μία ζωντανή εταιρική σχέση. Αυτό επιτυγχάνεται, επιχειρησιακά, μέσα από τη συγκρότηση του επιστημονικού μηχανισμού σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων και έργων της Εταιρείας. Οι πόροι για την υλοποίηση του σχεδιασμού προέρχονται από τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, όπως και από την ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών/ εκπόνησης μελετών για τους μετόχους της.
Σκοποί της Εταιρείας είναι:
α) Η επιστημονική και τεχνική στήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους (π.χ. ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, ΤΕΔΚ κ.λ.π.) και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης,
β) Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήτοι των Νομών Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Κορινθίας,
γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος,
δ) Η συμμετοχή της σε προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας αφορούν την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης της περιοχής.

 

Περιοχή παρέμβασης

Η Εταιρεία μετά από την 03.06.13 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δραστηριοποιείται γεωγραφικά στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η περιοχή παρέμβασης για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER περιλαμβάνει 13 ΟΤΑ των νομών Αργολίδας, Αρκαδίας και  Λακωνίας (Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Άργους-Μυκηνών, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων, Ανατολικής Μάνης,  Ευρώτα, Μονεμβασίας, Σπάρτης και Ελαφονήσου, εξαιρουμένων των αστικών κέντρων Σπάρτης, Τρίπολης, Άργους και Ναυπλίου), συνολικής έκτασης ~9.500km2 και πληθυσμό που ανέρχεται σε  149.029 κατοίκους.

Η περιοχή καλύπτει την ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου, τμήμα της κεντρικής και νότιας. Εκτείνεται βόρεια μέχρι τη Νέα Επίδαυρο στην Αργολίδα, νότια μέχρι τον Κάβο Μαλέα, την Ελαφόνησο και το ακρωτήρι Ταίναρο στη Λακωνία, ενώ ανατολικά ξεκινά από τις ανατολικές ακτές της Πελοποννήσου στην Ερμιονίδα, συμπεριλαμβάνει όλη την περιοχή που βρέχεται από τον Αργολικό Κόλπο και το Μυρτώο Πέλαγος και φτάνει δυτικά μέχρι το όρος Ταϋγέτου και τα όρια του Νομού Μεσσηνίας, καταλαμβάνοντας το 45,26% της έκτασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οικονομικά Μεγέθη

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το έτος 1997 με αρχικό κεφάλαιο 30.000.000 δρχ., αποτελούμενο από 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης. Μετά από επέκταση των δραστηριοτήτων της το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται σε 1.250.427,40€ και διαιρείται σε 42.604 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35€ εκάστης.

Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει επενδύσει σε πάγιο εξοπλισμό (έπιπλα γραφείου, Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, λογισμικό κλπ.) συνολικό ποσό 149.136,74€, με σκοπό τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που υλοποιεί αλλά και για την αρτιότερη οργάνωσή της.

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από:

-Την υλοποίηση και διαχείριση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων.

-Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης των ΟΤΑ και των φορέων της περιοχής.

-Την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων και υπηρεσιών σε Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους φορείς.

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και οι μεταβολές εσόδων – εξόδων τo χρονικό διάστημα 2000-2013.

Κύκλος Εργασιών Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. το χρονικό διάστημα 2006-2018

 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει καθιερώσει να ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές, παρότι δεν απαιτείται από το νόμο (χαμηλός κύκλος εργασιών).
Σκοπός του ετήσιου Οικονομικού Ελέγχου της εταιρείας είναι η οικονομική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και η απρόσκοπτη λειτουργία της και αποδοτικότητά της, δεδομένου ότι διαχειρίζεται κοινοτικά και εθνικά κονδύλια.

Κατά τα τελευταία έντεκα έτη 2006-2015 πραγματοποιήθηκε έλεγχος της εταιρείας από Ορκωτούς Λογιστές και έχει γίνει διαχειριστικός έλεγχος για τη διαχειριστική περίοδο / χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016 με το κλείσιμο του Ισολογισμού χρήσης 2016.

Οι έλεγχοι διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ειδικότερα, ο έλεγχος διενεργήθηκε ύστερα από αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.

Βάσει των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν:

  • Η εταιρεία τηρεί πλήρως λογιστικά βιβλία με το διπλογραφικό σύστημα εγγραφών και έχει πλήρως μηχανογραφημένο λογιστήριο.
  • Η επιχείρηση τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που ορίζει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών σύμφωνα με τους εμπορικούς και φορολογικούς κανονισμούς που επικρατούν στην Ελληνική Επικράτεια.
  • Η λογιστική οργάνωση της εταιρείας κρίνεται επαρκής. Βασίζεται σε ένα Λογιστικό σχέδιο λογαριασμών το οποίο είναι αναπτυγμένο σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.
  • Το Λογιστικό Σχέδιο της εταιρείας διευκολύνει το σωστό και ομοιόμορφο λογιστικό χειρισμό όλων των οικονομικών πράξεων και βασίζεται σε παραδεγμένες λογιστικές αρχές.
  • Όλες οι διαχειριστικές πράξεις της εταιρείας, καλύπτονται από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό προφίλ της εταιρείας, πατήστε εδώ

Για το συνοπτικό προφίλ της εταιρείας, πατήστε εδώ