Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση 6.007.000,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/04/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους για το ποσό των 5.706.980,68 € και από Ίδιους Πόρους από το Δήμο Ν. Κυνουρίας για το ποσό των 300.019,32 €.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί:
α) η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου (κεντρικοί αγωγοί, βαρύτητας, βοηθητικοί) συνολικού μήκους 23.185 m από τα οποία τα 14.450 m είναι από Φ 200, τα 4.625 m είναι από Φ 250, τα 3.510 m είναι από Φ 315, τα 600 m είναι από Φ 400 και οι καταθλιπτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 2.900 m από τα οποία τα 1.120 m από HDPE 110 10 ΑΤΜ, τα 1.020 m από HDPE 200 10 ΑΤΜ, τα 760 m από HDPE 225 12,5 ΑΤΜ και η κατασκευή των έργων Π-Μ των Α/Σ Λ1, Α/Σ Λ2, Α/Σ Λ3 και Α/Σ Λ4.

β) ο Η/Μ εξοπλισμός των Α/Σ Λ1, Α/Σ Λ2, Α/Σ Λ3 και Α/Σ Λ4.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: δεκαοκτώ (18) μήνες.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων υπόδειγμα τύπου Α.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας (Πληροφορίες: Σαρρής Ιωάννης, Τριτάκη Μαρίνα, τηλ. 2757022807) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.

Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τα εμπροθέσμως ζητηθέντα στοιχεία από τα γραφεία της, μέχρι και την Τετάρτη, 15-04-2015. Τα Τεύχη δημοπράτησης, οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να τα κατεβάσουν από την επίσηµη ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα www.parnonas.gr. Η µελέτη δημοπράτησης σε ηλεκτρονική µορφή και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, µε σχετική εξουσιοδότηση, κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες αζηµίως.

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Προκήρυξη της σύμβασης κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 1564/2005 της Επιτροπής θα σταλεί προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της ΕΕ στις 12-02-2015.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Λεωνίδιο, 11/02/2015

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Α’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Γ.Σ.Υ.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Σ.Α.Υ

Φ.Α.Υ

|