25 Σεπτεμβρίου 2014

11Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη και εστιασμένη παρέμβαση υπέρ της απασχόλησης στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου και στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς:

α) μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,

β) άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από αυτήν,

γ) αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

Στην πρώτη κατηγορία, περιλαμβάνονται τα άτομα (άνω των 45 ετών) που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης και παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο (από την ΕΛΣΤΑΤ) όριο της φτώχειας στην Ελλάδα. Ο πληθυσμός που απειλείται από τη φτώχεια είναι κυρίως: άνεργες γυναίκες, μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί, νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω, νοικοκυριά με 3 ή περισσότερους ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά, μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ και παιδιά ηλικίας 0-17 ετών. Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από άτομα που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα (ή μετά από σχετική ανάθεση) τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων παιδιών.

Ο αριθμός ωφελουμένων της Πράξης είναι 80 άτομα, τα οποία ανήκουν σε μία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης θα επιδιωχθεί οι ωφελούμενοι της ομάδας στόχου, να απασχοληθούν από το «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Πάρνωνα» και άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και να συστήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), στον κλάδο της Πράσινης Οικονομίας. Με την υλοποίηση των επιμέρους Δράσεων εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν σημαντικά οι δυνατότητες σύνδεσης των ωφελούμενων με την τοπική αγορά εργασίας, πρωτίστως ως προς τις προοπτικές ενσωμάτωσής τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχήματα που προωθούν την κοινωνική οικονομία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να κατεβάσουν:

  • την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο
  • το έντυπο Αίτησης Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Σχέδιο μπορούν να κατεβάσουν:

  • την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο
  • την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, πατήστε εδώ