Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση Κτιρίου Στέγασης Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα”, με προϋπολογισμό 600.000,00€ (Νέα)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάθεση τ ου έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ», με προϋπολογισμό 600.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 381.481,82 € και

β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 104.217,60 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το έργο αφορά στην πλήρη αποκατάσταση του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βασκίνας στο Λεωνίδιο (οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες), μετά της πλήρους διαμόρφωσης του περιβάλλοντος το κτίριο χώρο.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο Λεωνίδιο του Δήμου Ν. Κυνουρίας και από την ιστοσελίδα www.parnonas.gr ,μέχρι τις 8-1-2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27570-22807, FAX επικοινωνίας 27570-22246, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Τριτάκη Μαρίνα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-1-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα «προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π εφόσον ανήκουν στην 1η και άνω τάξη για έργα Οικοδομικά και στην Α2 και άνω τάξη για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.756,10 € και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

6. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά παρ. 1 του άρθρου 157 του Ν.4281/2014, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της Συμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα και με το άρθρο 12 της Διακήρυξης Δημοπρασίας, ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα 9 «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος & βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ – Εθνικοί Πόροι) με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ07580089»

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.

Λεωνίδιο, 12/12/2014
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη Τύπου Β

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_OIK

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_OIK

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΗΜ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HM

! Προσοχή: Από τα παραπάνω επισυναπτόμενα έγγραφα απουσιάζει το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Όσοι επιθυμούν να το παραλάβουν, θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. (Λεωνίδιο Αρκαδίας, 22300). Υπεύθυνη: Τριτάκη Μαρίνα

|