21 Μαρτίου 2019
Θεσμικό Πλαίσιο 2014-2020

Παρακάτω παρατίθενται σύνδεσμοι όπου μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, καθώς και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που σχετίζονται με αυτά:

 

 • Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα, πατήστε εδώ (Υ.Α. 13214/30.11.2017)
 • Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, πατήστε εδώ (Υ.Α. 13215/30.11.2017)
Νομική βάση των δράσεων/υποδράσεων του ΠΑΑ για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για το ΕΓΤΑΑ,  τα οποία αποτελούν την νομική βάση των δράσεων/υποδράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 του ΠΑΑ.

Αρθρο 14
Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

Η στήριξη βάσει του εν λόγω μέτρου καλύπτει την επαγγελματική κατάρτιση και τις δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, τις δράσεις επίδειξης και τις δράσεις ενημέρωσης. Η επαγγελματική κατάρτιση και οι δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων μπορούν να περιλαμβάνουν επιμορφωτικά μαθήματα, εργαστήρια και ατομική καθοδήγηση.
Η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση.
Η στήριξη βάσει του εν λόγω μέτρου πρέπει να αποβαίνει προς όφελος των προσώπων που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονίας, των διαχειριστών γης και άλλων οικονομικών φορέων που είναι ΜΜΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές.
Ο πάροχος κατάρτισης ή άλλης δράσης μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης είναι ο δικαιούχος της ενίσχυσης.
Η στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου δεν περιλαμβάνει μαθήματα ή κατάρτιση, τα οποία αποτελούν μέρος κανονικών εκπαι-δευτικών προγραμμάτων ή συστημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας ή ανώτερης εκπαίδευσης.
Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού και τακτική επιμόρφωση για την εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος.
Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θεωρούνται οι δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης δράσεων μετα-φοράς γνώσεων ή ενημέρωσης. Στην περίπτωση των έργων επίδειξης, η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει τις σχετικές επενδυτικές δαπάνες. Τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών είναι επίσης επιλέξιμες. Όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο πληρώνονται στον δικαιούχο.
Για να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων σε γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις διακρίνονται σαφώς από παρόμοιες δράσεις στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 83 για τη διάρκεια και το περιεχόμενο των προγραμμάτων ανταλλαγής γεωργικής και δασικής εκμετάλλευσης και αγροτικών και δασικών επισκέψεων.
Η Επιτροπή θέτει με εκτελεστικές πράξεις τους κανόνες που αφορούν τους όρους πληρωμής των δαπανών των συμμετεχόντων, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης πιστοποιητικών ή άλλων όμοιων εντύπων.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 84.

Άρθρο 17
Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου καλύπτει τις επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία, οι οποίες:
α) βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης
β) αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής μπορεί να είναι ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από το εν λόγω παράρτημα·
γ) αφορούν υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γεωργική και δασική γη, τον αναδασμό και τη βελτίωση, την παροχή και την εξοικονόμηση ενέργειας και υδάτων· ή
δ) είναι μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη των γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η κατάσταση διατήρησης της βιοποικιλότητας των ειδών και των ενδιαιτημάτων καθώς και η ενίσχυση της αξίας ως δημόσιου αγαθού ενός τόπου που υπάγεται στο Natura 2000 ή άλλων συστημάτων μεγάλης φυσικής αξίας που καθορίζονται στο πρόγραμμα.
Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) χορηγείται σε γεωργούς ή ομάδες γεωργών.
Στις περιπτώσεις επενδύσεων για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα κράτη μέλη κατευθύνουν τη στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη βάση της ανάλυσης SWOT που πραγματοποιείται σε σχέση με την προτεραιότητα της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη «ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών γεωργικής εκμετάλλευσης και της αειφόρου διαχείρισης των δασών».
Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά στήριξης που προβλέπεται στο παράρτημα II. Τα εν λόγω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν, όσον αφορά τους νέους γεωργούς, για τις συλλογικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών, και για τα ολοκληρωμένα έργα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο περισσοτέρων του ενός μέτρων, για τις επενδύσεις σε περιοχές με φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 για επενδύσεις που συνδέονται με δρά¬σεις στο πλαίσιο των άρθρων 28 και 29 και για τις πράξεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, σύμφωνα με τα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται στο παράρτημα II. Παρ’ όλα αυτά, το ανώτατο συνδυασμένο ποσοστό στήριξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90 %.
Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία γ) και δ) υπόκειται στα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται στο παράρτημα II.
Μπορεί να χορηγείται στήριξη σε νέους γεωργούς που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνοι της εκμετάλλευσης για τις επενδύσεις, προκειμένου να συμμορφούνται προς τις προδιαγραφές της Ένωσης που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής ασφάλειας. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να χορηγείται για 24 μήνες, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία εγκατάστασης.
Αν η νομοθεσία της Ένωσης επιβάλει νέες απαιτήσεις για τους γεωργούς, η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται για επενδύσεις που αποσκοπούν στη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές για 12 μήνες, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία κατά την οποία γίνονται δεσμευτικές για τη γεωργική εκμετάλλευση.

Άρθρο 19
Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου καλύπτει:
α) τις ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για:
• νέους γεωργούς·
• μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές·
• την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων·
β) τις επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργι¬κών δραστηριοτήτων·
γ) τις ετήσιες ή εφάπαξ ενισχύσεις στους γεωργούς που είναι επιλέξιμοι για να συμμετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων το οποίο θεσπίστηκε από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 («το καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων») που μεταβιβάζουν οριστικά την εκμετάλλευσή τους σε άλλον γεωργό ·
Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) χορηγείται σε νέους γεωργούς.
Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο ii) χορηγείται σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού που ασκούν διαφοροποιημένες μη γεωργικές δραστηριότητες και σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα αγροτικών περιοχών.
Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο iii) χορηγείται σε μικρές εκμεταλλεύσεις, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη.
Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και άλλα φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.
Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) χορηγείται στους γεωργούς οι οποίοι είναι επιλέξιμοι να συμμετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι, τη στιγμή υποβολής της αίτησής τους για στήριξη, ήταν επιλέξιμοι επί ένα τουλάχιστον έτος, και οι οποίοι δεσμεύονται να μεταβιβάσουν μόνιμα ολόκληρη την εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό. Η ενίσχυση καταβάλλεται από την ημερομηνία της μεταβίβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ή υπολογίζεται αναλόγως της περιόδου αυτής και καταβάλλεται εφάπαξ.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος που παρέχεται στην ομάδα και τα μέλη της από την εθνική νομοθεσία, μπορεί να θεωρηθεί ως μέλος γεωργικού νοικοκυριού, με την εξαίρεση των γεωργικών εργατών. Όταν ένα νομικό πρόσωπο ή η ομάδα νομικών προσώπων θεωρείται μέλος γεωργικού νοικοκυριού, το εν λόγω μέλος πρέπει να ασκεί γεωργική δραστηριότητα στη γεωργική εκμετάλλευση τη στιγμή υποβολής της αίτησης στήριξης.
Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Η υλοποίηση του επι-χειρηματικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία της απόφασης δια της οποίας χορηγείται η ενίσχυση.
Για τους νέους γεωργούς που λαμβάνουν ενίσχυση σύμφωνα με το στοιχείο α) σημείο i) της παραγράφου 1,το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει ότι ο νέος γεωργός πρέπει να ανταποκρίνεται στον ορισμό του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 εντός 18 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν ανώτατα και κατώτατα όρια που επιτρέπουν την πρόσβαση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημεία i) και iii). Το χαμηλότερο όριο στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) είναι υψηλότερο από το ανώτατο όριο στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο iii). Η στήριξη περιορίζεται σε εκμεταλλεύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.
Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) καταβάλλεται σε δύο δόσεις τουλάχιστον, για περίοδο πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο. Οι δόσεις μπορούν να είναι φθίνουσες. Η καταβολή της τελευταίας δόσης, δυνάμει της παραγράφου 1 σημεία α)ί) και α)ίί) εξαρτάται από την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
Το ανώτατο ποσό στήριξης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) καθορίζεται στο παράρτημα II. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό στήριξης βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημεία i) και ii) λαμβάνοντας επίσης υπόψη την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της περιοχής όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα.
Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) πρέπει να ισούται με το 120 % της ετήσιας ενίσχυσης που δικαιούται ο δικαιούχος στο πλαίσιο του καθεστώτος για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων.
Για μια αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων του ΕΓΤΑΑ, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 83 σχετικά με το ελάχιστο περιεχόμενο των επιχειρηματικών σχεδίων και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 20
Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου πρέπει να καλύπτει, ιδίως:
α) την εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη των δήμων και των χωριών σε αγροτικές περιοχές και των βασικών υπηρεσιών τους, καθώς και σχεδίων προστασίας και διαχείρισης των τόπων του Natura 2000 και άλλων περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας·
β) επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας·
γ) την ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την πρόβλεψη πρόσβασης στις ευρυζωνικές και δημόσιες λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·
δ) επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής και του πολιτισμού, καθώς και των σχετικών υποδομών·
ε) επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας·
στ) μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, αγροτικών τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης·
ζ) επενδύσεις που στοχεύουν στη μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και στη μετατροπή κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ή κοντά σε αγροτικούς οικισμούς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οικισμού.
Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αφορά μόνο υποδομή μικρής κλίμακας, όπως ορίζεται από κάθε κράτος μέλος στο πρόγραμμα. Ωστόσο, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να προβλέπουν ειδικές παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα για επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, παρέχονται σαφή κριτήρια που διασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο άλλων εργαλείων της Ένωσης.
Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 είναι επιλέξιμες για στήριξη εάν οι σχετικές πράξεις υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια για την ανάπτυξη των δήμων και χωριών στις αγροτικές περιοχές και των βασικών υπηρεσιών τους, όπου τέτοια σχέδια υφίστα- νται, και είναι σύμφωνες με οποιαδήποτε σχετική στρατηγική τοπικής ανάπτυξης.

Άρθρο 24
Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

Η στήριξη βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε ιδιώτες και δημόσιους δασοκαλλιεργητές καθώς και σε άλλους φορείς ιδιωτικού δικαίου και κρατικούς φορείς και καλύπτει τις δαπάνες για:
α) τη δημιουργία προστατευτικών υποδομών. Για αντιπυρικές ζώνες, η στήριξη μπορεί να καλύπτει επίσης τις ενισχύσεις που συμβάλλουν στο κόστος συντήρησης. Δεν παρέχεται στήριξη για γεωργικές δραστηριότητες σε περιοχές στις οποίες έχουν αναληφθεί γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις·
β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για τη βοσκή ζώων·
γ) την καθιέρωση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, παρασίτων και ασθενειών· και
δ) την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων, των ασθενειών, καθώς και των καταστροφικών συμβάντων και συμβάντων που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος.
Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις που αφορούν παράσιτα και ασθένειες, ο κίνδυνος εμφάνισης σχετικής ασθένειας πρέπει να στηρίζεται από επιστημονικές αποδείξεις και να αναγνωρίζεται από επιστημονικούς δημόσιους οργανισμούς. Όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα κατάλογος των ειδών οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή.
Οι επιλέξιμες πράξεις είναι σύμφωνες με το πρόγραμμα προστασίας των δασών που καταρτίζεται από τα κράτη μέλη. Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την παρουσίαση συναφών πληροφοριών από πρόγραμμα διαχείρισης των δασών ή ισοδύναμο μέσο, σύμφωνα με την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως ορίσθηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη το 1993, στο οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι προληπτικοί στόχοι.
Οι δασικές περιοχές που ταξινομούνται ως μέσου έως υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας των δασών που καταρτίζουν τα κράτη μέλη είναι επιλέξιμες για στήριξη σχετική με την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.
Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε φυσική καταστροφή και ότι η εν λόγω καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα έχει προκαλέσει την καταστροφή τουλάχιστον του 20 % του σχετικού δασικού δυναμικού.
Δεν παρέχεται στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου για απώλεια εισοδήματος που είναι αποτέλεσμα φυσικής καταστροφής.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως αποτέλεσμα του συνδυασμού του παρόντος μέτρου και άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέσων στήριξης ή καθεστώτων ιδιωτικής ασφάλισης.

Άρθρο 25
Επενδύσεων οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων

Η στήριξη βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, σε ιδιώτες και δημόσιους δασοκαλλιεργητές και σε άλλους φορείς ιδιωτικού δικαίου και κρατικούς φορείς καθώς και τις ενώσεις τους.
Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για περιβαλλοντικούς σκοπούς ή για την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος και/ή δεσμεύσεων που αυξάνουν την αξία των δασών και των δασικών εκτάσεων ως δημόσιου αγαθού στην εν λόγω περιοχή, ή βελτιώνουν το δυναμικό των οικοσυστημάτων για μετριασμό της αλλαγής του κλίματος χωρίς να αποκλείονται τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.

Άρθρο 26
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων.

Η στήριξη βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε ιδιώτες δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και σε ενώσεις τους, καθώς και σε ΜΜΕ για επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή σχετικές με την επεξεργασία, την κινητοποίηση και εμπορία που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.
Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών πρέπει να είναι αιτιολογημένες σε σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις σε δάση σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις και μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής που είναι φιλικά προς το έδαφος και τους πόρους.
Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκμε-τάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης,
Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά στήριξης που καθορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 35
Συνεργασία

Η στήριξη δυνάμει του παρόντος μέτρου παρέχεται ώστε να προωθηθούν οι μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς και συγκεκριμένα:
α) μέθοδοι συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων εντός της ΕΕ, του γεωργικού και του δασικού τομέα, της αλυσίδας τροφίμων και άλλων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων παραγωγών, συνεταιρισμών και διεπαγγελματικών οργανώσεων·
β) δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων (clusters) και δικτύων·
γ) ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, όπως αναφέ¬ρεται στο άρθρο 56.
Η συνεργασία βάσει της παραγράφου 1 αφορά, ιδίως, τα ακόλουθα:
α) πιλοτικά έργα·
β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονίας·
γ) τη συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό·
δ) την οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών·
ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών·
στ) κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή·
ζ) κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης του γεωργικών τοπίων·
η) οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για την αειφόρο προμήθεια βιομάζας για χρήση στα τρόφιμα, στην παραγωγή ενέργειας και σε βιομηχανικές διαδικασίες·
θ) εφαρμογή, ιδίως με ομάδες δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης εκτός όσων ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την επιδίωξη μίας ή περισσότερων από τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη·
ι) εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων δασών ή ισοδύναμων μέσων.
ια) διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη, τη γεωργία που στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες και την εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή.
Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο σε νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και σε εκείνα που ξεκινούν νέα δραστηριότητα.
Η στήριξη πράξεων δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β) μπορεί επίσης να χορηγείται σε μεμονωμένους φορείς, εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.
Τα αποτελέσματα των πιλοτικών έργων δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο α) και των δράσεων δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο β), που πραγματοποιούνται από μεμονωμένους φορείς, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, δημοσιοποιούνται.
Οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες συνδέονται με τις μορφές συνεργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου:
α) οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου ή διαχειριστικού σχεδίου δασών ή ισοδύναμου μέσου, ή η χάραξη στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·
β) η εμψύχωση της σχετικής περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό ένα συλλογικό εδαφικό έργο ή ένα έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί από λειτουργική ομάδα ΕΣΚ (Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας) για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56. Όσον αφορά τα συμπλέγματα φορέων (clusters), η εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση μεταξύ μελών και τη στρατολόγηση νέων μελών·
γ) οι λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας·
δ) οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου, περιβαλλοντικού σχεδίου, προγράμματος διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου μέσου, στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ή άλλων δράσεων με στόχο την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών·
ε) δραστηριότητες προώθησης.
Όταν υλοποιείται επιχειρηματικό σχέδιο ή περιβαλλοντικό σχέδιο ή διαχειριστικό σχέδιο δασών ή ισοδύναμο μέσο ή στρατηγική ανάπτυξης, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις είτε ως συνολικό ποσό που καλύπτει τις δαπάνες της συνεργασίας και τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται ή ως επιμέρους ποσό που καλύπτει μόνο τις δαπάνες συνεργασίας και χρησιμοποιεί πόρους από άλλα μέτρα ή άλλα Ταμεία της Ένωσης για την υλοποίηση του έργου.
Όταν καταβάλλεται ενίσχυση ως συνολικό ποσό και το υπό υλοποίηση έργο είναι τέτοιο ώστε να καλύπτεται από άλλο μέτρο του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζεται το σχετικό ανώτατο ποσό ή συντελεστής στήριξης.
Η συνεργασία μεταξύ φορέων που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικές περιοχές ή κράτη μέλη είναι επίσης επιλέξιμη για στήριξη.
Η στήριξη περιορίζεται σε μέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών, εκτός εάν πρόκειται για συλλογική περιβαλλοντική δράση σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.
Η συνεργασία στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μπορεί να συνδυασθεί με έργα που χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία της Ένωσης, εκτός του ΕΓΤΑΑ, στην ίδια επικράτεια. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, ως αποτέλεσμα συνδυασμού του παρόντος μέτρου με άλλα εθνικά ή ενωσιακά εργαλεία στήριξης.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, ανατίθεται στην Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 83 σχετικά με την περαιτέρω εξειδίκευση των χαρακτηριστικών των πιλοτικών έργων, των συσπειρώσεων, των δικτύων, των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών που είναι επιλέξιμα για στήριξη, καθώς και σχετικά με τους όρους χορήγησης ενίσχυσης στα είδη πράξεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Νομική βάση των δράσεων/υποδράσεων του ΕΠΑλΘ για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 για το ΕΤΘΑ,  τα οποία αποτελούν την νομική βάση των δράσεων/υποδράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 του ΕΠΑλΘ.

Άρθρο 27 του (ΕΕ) 508/2014

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 1. Προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματιών και να προωθηθεί η βιωσιμό­ τητα της αλιείας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει: α) μελέτες σκοπιμότητας και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αξιολογούν τη βιωσιμότητα έργων που είναι δυνητικά επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου β) την παροχή επαγγελματικών συμβουλών για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με σκοπό τον περιορισμό και, όπου είναι δυνατό, την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα και στα οικοσυστήματα γλυκέων υδάτων γ) παροχή επαγγελματικών συμβουλών για επιχειρηματικές και εμπορικές στρατηγικές.
 2. Οι μελέτες σκοπιμότητας, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι συμβουλές που αναφέρονται στο πλαίσιο της παραγράφου 1 παρέχονται από επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς, επαγγελματικούς ή τεχνικούς φορείς ή οντότητες που παρέχουν οικονομικές συμβουλές με τις απαιτούμενες ικανότητες.
 3. Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται σε επιχειρηματίες, οργανώσεις αλιέων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων παραγωγών ή φορέων δημοσίου δικαίου.
 4. Όταν η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το ποσό των 4 000 EUR, ο δικαιούχος μπορεί να επιλέγεται μέσω ταχείας διαδικασίας.

Άρθρο 30 του (ΕΕ) 508/2014

Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος

 1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, τα εστιατόρια, περι­ βαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία.
 2. Στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) χορηγείται σε αλιείς οι οποίοι: α) υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων τους και β) διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες που μπορούν να αποκτηθούν μέσω δράσεων που χρηματοδοτούνται βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο α).
 3. Στήριξη βάσει της παραγράφου 1 χορηγείται μόνον αν οι συμπληρωματικές δραστηριότητες των αλιέων συνδέονται με την κύρια αλιευτική δραστηριότητα.
 4. Το ποσό της στήριξης που χορηγείται βάσει της παραγράφου 1 δεν υπερβαίνει το 50 % του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο επιχειρηματικό σχέδιο για κάθε δράση και δεν υπερβαίνει ένα μέγιστο ποσό 75 000 EUR για κάθε δικαιούχο.

 

Άρθρο 53 του (ΕΕ) 508/2014

Μετάβαση σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και σε μεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας

 1. Προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη της βιολογικής ή ενεργειακά αποδοτικής υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει: α) τη μετατροπή των συμβατικών παραγωγικών μεθόδων υδατοκαλλιέργειας σε μεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (33) και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 710/2009 της Επιτροπής (34) β) τη συμμετοχή στα συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) της Ένωσης που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (35).
 2. Η στήριξη χορηγείται μόνο σε δικαιούχους οι οποίοι δεσμεύονται να συμμετέχουν στο EMAS για τουλάχιστον τρία έτη ή να πληρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής για τουλάχιστον πέντε έτη.
 3. Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή αντιστάθμισης για τρία το πολύ έτη κατά την περίοδο της μετατροπής της επιχείρησης σε βιολογική παραγωγή ή κατά την προετοιμασία για συμμετοχή στο EMAS. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν την εν λόγω αντιστάθμιση βάσει: α) της απώλειας εσόδων ή των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της μετάβασης από συμβατική σε βιολογική παραγωγή για δράσεις επιλέξιμες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α)· ή β) του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την εφαρμογή και την προετοιμασία για τη συμμετοχή στο EMAS για δράσεις που είναι επιλέξιμες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β).

Άρθρο 54 του (ΕΕ) 508/2014

Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες

 1. Προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει: α) μεθόδους υδατοκαλλιέργειας συμβατές με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ανάγκες και υποκείμενες σε ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν από το χαρακτηρισμό των περιοχών NATURA 2000, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την οδηγία 2009/147/ΕΚ· β) τη συμμετοχή, σχετικά με τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με αυτή, σε εκτός τόπου διατήρηση και αναπαραγωγή υδρόβιων ζώων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων διατήρησης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας που αναπτύσσονται από δημόσιες αρχές ή υπό την εποπτεία τους· γ) υδατοκαλλιέργειες που περιλαμβάνουν τη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, και της διαχείρισης του τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.
 2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αποζημίωσης για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν και/ή το διαφυγόν εισόδημα λόγω των απαιτήσεων διαχείρισης στις συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ή της οδηγίας 2009/147/ΕΚ.
 3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) χορηγείται μόνον εφόσον οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τουλάχιστον πέντε έτη σε υδατοπεριβαλλοντικές απαιτήσεις που υπερβαίνουν την απλή εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου. Τα περιβαλλοντικά οφέλη της δράσης αποδεικνύονται με εκ των προτέρων εκτίμηση που διενεργείται από αρμόδιους φορείς που ορίζονται από το κράτος μέλος, εκτός αν τα περιβαλλοντικά οφέλη της εν λόγω δράσης έχουν ήδη αναγνωριστεί.
 4. Η στήριξη που προβλέπεται βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αντιστάθμισης για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν και/ή για το διαφυγόν εισόδημα.
 5. Τα αποτελέσματα των δράσεων που λαμβάνουν στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε κατάλληλη δημοσιότητα από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 119.

Άρθρο 55 του (ΕΕ) 508/2014

Μέτρα για τη δημόσια υγεία

 1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την παροχή αντιστάθμισης σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή της συλλογής εκτρεφόμενων μαλακίων όταν η αναστολή αυτή γίνεται αποκλειστικά για λόγους δημόσιας υγείας.
 2. Η στήριξη μπορεί να χορηγείται μόνο εφόσον η αναστολή της συγκομιδής λόγω της μόλυνσης των μαλακίων είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού τοξινογόνου πλαγκτού ή της παρουσίας βιοτοξινούχου πλαγκτού, και όταν: α) η μόλυνση διαρκεί επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συναπτών μηνών ή β) η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής της συλλογής ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον μέσο κύκλο εργασιών της εν λόγω επιχείρησης κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους κατά το οποίο ανεστάλη η συγκομιδή. Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες υπολογισμού για τις εταιρείες με λιγότερο από τρία έτη δραστηριότητας.
 3. Η αντιστάθμιση μπορεί να χορηγείται για μέγιστο διάστημα 12 μηνών καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να παρατείνεται μία φορά για 12 επιπλέον μήνες, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες.

Άρθρο 56 του (ΕΕ) 508/2014

Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων

 1. Προκειμένου να ενισχυθεί η υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόληψη και τη βιοασφάλεια, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει: α) τις δαπάνες για τον έλεγχο και την εξάλειψη των νόσων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου (36),συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών δαπανών που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξάλειψης· β) την ανάπτυξη γενικών και ανάλογων με το είδος του ζώου βέλτιστων πρακτικών ή κωδίκων δεοντολογίας σχετικά με τη βιοασφάλεια ή τις ανάγκες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων στο πλαίσιο υδατοκαλλιέργειας· γ) τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση της εξάρτησης της υδατοκαλλιέργειας από τα κτηνιατρικά φάρμακα δ) τις κτηνιατρικές ή φαρμακευτικές μελέτες και τη διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, σχετικά με κτηνιατρικές νόσους στην υδατοκαλλιέργεια με στόχο την προώθηση της κατάλληλης χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων· ε) την πρόβλεψη και λειτουργία ομάδων υγειονομικής προστασίας στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας όπως αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη· στ) την παροχή αντιστάθμισης σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων τους εξαιτίας εξαιρετικά υψηλής θνησιμότητας, όταν το ποσοστό θνησιμότητας υπερβαίνει το 20 % ή όταν οι οφειλόμενες στην αναστολή των δραστηριοτήτων απώλειες υπερβαίνουν το 35 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, υπολογιζόμενες βάσει του μέσου όρου του κύκλου εργασιών κατά τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο ανεστάλησαν οι δραστηριότητες.
 2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) δεν καλύπτει την αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων.
 3. Τα αποτελέσματα των μελετών που χρηματοδοτούνται βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης υποβολής εκθέσεων και δημοσιότητας από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 119.
 4. Η στήριξη μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 63 του (ΕΕ) 508/2014

Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

 1. Η παροχή στήριξης για την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων μπορεί να έχει τους ακόλουθους στόχους: α) προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· β) στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας γ) βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής δ) προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας ε) ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
 2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 στήριξη μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και IV του παρόντος τίτλου, πλην των άρθρων 66 και 67, εφόσον υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για τη διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο.

Όταν χορηγείται στήριξη για ενέργειες που αντιστοιχούν σε αυτά τα μέτρα, εφαρμόζονται οι σχετικοί όροι και οι κλίμακες κατανομής ανά δράση που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και IV του παρόντος τίτλου.

Οικοτεχνία

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 4912/120862/05.11.2015) και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 866/Β!/02.03.2017)  για τον καθορισμό των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

ΥΑ 4912/120862/05.11.2015

ΦΕΚ 866/Β!/02.03.2017

Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

Δείτε εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων, για την πιστοποίηση των Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν: α) στην ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας β) στην προαγωγή εναλλακτικών μορφών αγροτικής δραστηριότητας και γ) στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΚΥΑ 1145/03-04-2016

Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Δείτε εδώ τις κατηγορίες των μεταποιητικών μονάδων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΦΕΚ 1190_4-4-2017

Παραδοσιακοί Οικισμοί

Στο παρόν άρθρο, γίνεται μια αναφορά στους παραδοσιακούς οικισμούς της Ανατολικής Πελοποννήσου και συγκεκριμένα της Περιοχής Παρέμβασης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.. Στη παρακάτω λίστα έχουν κατηγοριοποιηθεί οι παραδοσιακοί οικισμοί ανά νομό. Για να δείτε το χάρτη με τους παραδοασικούς οικισμούς της Ελλάδος, πατήστε εδώ

Νομός Αργολίδος

 • Άργος -τμήμα πόλης (εκτός περιοχ.παρέμβασης)
 • Ερμιόνη (παραλία Μανδράκια, Μπίστι)
 • Ναύπλιο (εκτός περιοχ.παρέμβασης)

Νομός Αρκαδίας

 • Άγιος Ανδρέας
 • Άγιος Πέτρος
 • Βλαχοκερασιά
 • Καστάνιτσα
 • Κάτω Δολιανά
 • Κερασιά
 • Κοσμάς
 • Κουνουπιά
 • Λεωνίδιο
 • Παράλιο Άστρος
 • Πέρα Μέλανα
 • Πλάτανος
 • Πούλιθρα
 • Πραγματευτής
 • Πραστός
 • Σαπουνακαίικα
 • Τυρός

Νομός Λακωνίας

 • Αγερανός
 • Άγιος Αθανάσιος
 • Άγιος Γεώργιος
 • Άγιος Νικόλαος
 • Ακρογιάλι
 • Άλικα
 • Γαρδενίτσα Λακωνίας
 • Άνω Μπουλαριοί
 • Αρεόπολη
 • Αστέριον
 • Αχίλλειον
 • Βάτα
 • Βαχός
 • Βάθεια
 • Βελούσι
 • Γωνέα
 • Γεράκι
 • Γέρμα
 • Διμαρίστικα
 • Δροσοπηγή
 • Δρυμός (Δρυαλί)
 • Έξω Νύμφι
 • Έρημος
 • Κρυονέρι
 • Καινούργια Χώρα
 • Καλός
 • Καραβάς
 • Καρέα
 • Καρύνια
 • Καρυούπολη
 • Κάτω Καρέας
 • Καυκι
 • Κελεφά
 • Κέρια
 • Κοίτα
 • Κορακιάνικα
 • Κορογιονιάνικα
 • Κότρωνας
 • Κουλούμι
 • Κουτρέλα
 • Κυπάρισσος
 • Λάγια
 • Λάκκος
 • Λουκάδικα
 • Μαλλιαρή Συκιά
 • Μέζαπος
 • Μέσα Χώρα (Μέσα Νύμφι)
 • Μίνα
 • Μονεμβασιά
 • Μουντανίστικα
 • Νικάνδρι
 • Νόμια
 • Ολυμπιές
 • Ομαλαί
 • Οίτυλο
 • Οχιά
 • Παγκιά
 • Παλαιοχώρα
 • Πολεμίτας
 • Πάλιρος
 • Παχιάνικα
 • Πολυάραβος
 • Πύργος Δυρού
 • Πύρριχος
 • Ριγανόχωρα
 • Σκαλτσοτιάνικα
 • Τριανταφυλλιά
 • Τσόπακας
 • Φλομοχώρι
 • Χαλίκια
 • Χαριά
 • Χαρούδα
 • Χειμάρα
“Λειτουργικές μορφές, κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020” ΦΕΚ 3885_2-12-2016

Δείτε εδώ τις λειτουργικές μορφές και κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΥΑ Καταλυμάτων – ΦΕΚ-3885

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Μπορείτε να δείτε ή κατεβάσετε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, εδώ