29 Σεπτεμβρίου 2014

Το Διακρατικό Σχέδιο «Parks Protection II» είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω του εκπαιδευτικού τουρισμού σε σημαντικές προστατευόμενες περιοχές του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο είχε συμπεριλάβει την αρχική πρόταση του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του Π.Α.Α 2007-2013 της Ο.Τ.Δ Πάρνωνα και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 421 της Διατοπικής και Διακρατικής συνεργασίας. Το τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του Π.Α.Α 2007-2013 της Ο.Τ.Δ Πάρνωνα με τίτλο: «Ανατολική Πελοπόννησος – Από Την Οικοανάπτυξη Στην Καινοτομία» έχει ως βασική φιλοσοφία την περαιτέρω ενίσχυση των επιτυχημένων πρακτικών, που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER+, με την ενσωμάτωση αυτών ως βασικών παραμέτρων των στοιχείων της μεθοδολογικής και τεχνολογικής καινοτομίας για τη δημιουργία γέφυρας από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία.

Το Σχέδιο είχε ως στόχο την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω του εκπαιδευτικού τουρισμού σε σημαντικές προστατευόμενες ζώνες φυσικού περιβάλλοντος. Οι γεωγραφικές χωρικές ενότητες των συνεργαζόμενων Ομάδων της Τοπικής Δράσης, οι οποίες υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER, εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 2000. Η στρατηγική του συγκεκριμένου Σχεδίου δράσης, περιλάμβανε τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής εβδομάδας ανά περιφέρεια, τη διάδοση των αποτελεσμάτων και τα οφέλη του έργου, καθώς και την αξιολόγηση της.

Οι δράσεις του έργου περιλάμβαναν την προπαρασκευαστική φάση κατά την οποία η ανάπτυξη του έργου πραγματοποιήθηκε και μια κύρια φάση κατά την οποία παραδόθηκαν οι σκοποί και οι στόχοι. Η προπαρασκευαστική φάση περιλάμβανε μια συνάντηση των εταίρων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λεωνίδιο της Κυνουρίας (Ελλάδα) από τις 26 Απριλίου έως 29 Απριλίου 2012. Η κύρια φάση αφορούσε το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το Toolbox με μια συνάντηση κατά τη διάρκεια του Νοέμβρη 2012 στην Αγγλία και τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2012, στην Λετονία.

Δράσεις Σχεδίου

Διοργάνωση και υλοποίηση τριών εκπαιδευτικών εβδομάδων

 • Εκπαιδευτική εβδομάδα στην Ελλάδα. Εργαστήριο στα αντικείμενα: Δασική Βοτανική, Οικολογία Τοπίου, Άγρια Πανίδα, Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διαχείριση και Οικο-ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών.
 • Εκπαιδευτική εβδομάδα στην Αγγλία. Εργαστήριο στα αντικείμενα: Παράκτια και θαλάσσια Βιολογία, Οικολογία Τοπίου, Άγρια Πανίδα, Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διαχείριση και Οικο-ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών.
 • Εκπαιδευτική εβδομάδα στη Λετονία. Εργαστήριο στα αντικείμενα: Δασική Βοτανική, Οδηγοί Περιβαλλοντικής Κατάρτισης, Άγρια Πανίδα, Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διαχείριση και Οικο-ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών.

Δημιουργία Tool Box (εργαλεία, οδηγοί, χάρτες, υλικό από την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών εβδομάδων)
Διάχυση και αξιολόγηση του Σχεδίου

 • Ενημέρωση, προβολή, επικοινωνία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, φυλλάδια, δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες.
 • Παρουσίαση και αξιολόγηση του Σχεδίου.

 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Σχεδίου αφορούν τόσο συνολικά τους Εταίρους του Σχεδίου, όσο και ειδικά κάθε περιοχή παρέμβασης.
Αυτά εκτιμώνται ως εξής:
Η δικτύωση των προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό την αξιοποίηση καλών πρακτικών στην:

 • αντιμετώπιση αναπτυξιακών προβλημάτων
 • προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων
 • ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Η ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών, ως σημεία αναφοράς στην προσέλκυση επισκεπτών και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων οικονομικού ενδιαφέροντος. Πιο ειδικά και πρακτικά αναμένεται η:
– ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών εφαρμογής του Σχεδίου

 • επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
 • ενίσχυση της προσέλκυσης τουριστών
 • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Για περισσότερες  πληροφορίες πατήστε εδώ .