Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του Έργου:”Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων & Έργο Διάθεσης” στο Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΈΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ» με προϋπολογισμό 2.886.178,86 €.

 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο περιλαμβάνει:

 • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
 • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
 • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
 • την 9μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου.

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.886.178,86 €  και αναλύεται σε:

Ι. Επιλέξιμες Δαπάνες
Δαπάνη Εργασιών 2.185.136,62 €
Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 393.324,59 €
Απρόβλεπτα (ποσοστό 9% της δαπάνης εργασιών και των Γ.Ε.+ Ο.Ε.). 232.061,51 €
Αναθεώρηση 7.030,26 €
Σύνολο 2.817.552,98 €
ΙΙ. Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
Δαπάνη Εργασιών 53.222,41 €
Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 9.580,03 €
Απρόβλεπτα (ποσοστό 9% της δαπάνης εργασιών και των Γ.Ε.+ Ο.Ε.). 5.652,22 €
Αναθεώρηση 171,23 €
Σύνολο 68.625,89 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα Τεύχη Δημοπράτησης από την επίσηµη ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα www.parnonas.gr. Η προμελέτη δημοπράτησης σε ηλεκτρονική µορφή και το θεωρημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται μέχρι τις 20-01-2016 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 (Πληροφορίες Σαρρής Ιωάννης, Τριτάκη Μαρίνα τηλ.: 27570-22807), µε σχετική εξουσιοδότηση, αζημίως.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-01-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα για έργα επεξεργασίας λυμάτων με το σύστημα Mελέτη – Kατασκευή.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3669/08  και την συμπλήρωση του Προϋπολογισμού Προσφοράς (αριθμητικώς) και Τιμολογίου Προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς) σε έντυπα σφραγισμένα που χορηγεί η Υπηρεσία στους διαγωνιζόμενους και φέρουν την πρωτότυπη σφραγίδα της Υπηρεσίας.

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

2.1       Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις

α)   Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

(με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.273.025,48 € 2η και άνω
ΗΜ ΕΡΓΑ 942.272,69 € 2η και άνω
ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 663.679,20 € 1η και άνω

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ.3 του Άρθρου 16 του Ν.3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

3. Μελετητική Ομάδα Αναδόχου

3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με Μελετητές –  Γραφεία Μελετών, τόσο για τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς όσο και για την Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής του Έργου. Η συνεργασία αυτή αφορά την Εργοληπτική Επιχείρηση, η οποία αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου.

3.2 Οι παραπάνω Μελετητές – Γραφεία Μελετών θα πρέπει να έχουν δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης και ως σύνολο τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό των παρακάτω Ελληνικών μελετητικών γραφείων – μελετητών:

 • Ενός μελετητή – γραφείου μελετών με πτυχίο Β τάξης και άνω στην κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (Κατηγορία 13).
 • Ενός μελετητή – γραφείου μελετών με πτυχίο Β τάξης και άνω στην κατηγορία Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών Μελετών (Κατηγορία 9).
 • Ενός μελετητή – γραφείου μελετών με πτυχίο Β τάξης και άνω στην κατηγορία Χημικών Μελετών (Κατηγορία 17 ή 18).
 • Ενός μελετητή – γραφείου μελετών με πτυχίο Α τάξης και άνω στην κατηγορία Στατικών Μελετών (Κατηγορία 8).

3.3 Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία – μελετητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων αντίστοιχων κατηγοριών & τάξεων Στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων (διαγωνιζόμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή Εξειδικευμένων Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο διαγωνιζόμενο σχήμα) που διαθέτουν  μελετητικά τμήματα, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν το απαιτούμενο μελετητικό δυναμικό και είναι εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα μητρώα της χώρας εγκατάστασης (αν υπάρχουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει ισοδύναμη εμπειρία. Για την αντιστοιχία της εμπειρίας διευκρινίζεται ότι:

 • για την κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (Κατηγορία 13), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος οχταετούς (8 έτη) εμπειρίας.
 • για την κατηγορία Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών Μελετών (Κατηγορία 9), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος οχταετούς (8 έτη) εμπειρίας.
 • για την κατηγορία Χημικών Μελετών (Κατηγορία 17 ή 18), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος οχταετούς (8 έτη) εμπειρίας.
 • για την κατηγορία Στατικών Μελετών (Κατηγορία 8), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος τετραετούς (4 έτη) εμπειρίας.

3.4 Οι Μελετητές, δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενο.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 57.723,58 € και ισχύ τουλάχιστον 11 μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

5. Χρόνος εκτέλεσης του έργου: είκοσι ένα (21) μήνες συμπεριλαμβανομένης και της 9μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013 (Ταμείο Συνοχής και Εθνικοί Πόροι) (αριθ. ενάρ. έργου 2011ΣΕ07580123) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93), καθώς και της κράτησης ύψους 0,10 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα.

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Λεωνίδιο, 20/11/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χαράλαμπος Λυσίκατος

Περίληψη Διακήρυξης

Τεύχος 1. Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας (ΕΕΛ Λεωνιδίου)

Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΕΛ Λεωνιδίου)

Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΕΛ Λεωνιδίου)

Τεύχος 4. Κανονισμός Μελετών Έργου (ΕΕΛ Λεωνιδίου)

Τεύχος 5.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού (ΕΕΛ Λεωνιδίου)

Τεύχος 5.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργασιών (ΕΕΛ Λεωνιδίου)

Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών (ΕΕΛ Λεωνιδίου)

Τεύχος 7.1. Τιμολόγιο Μελέτης (ΕΕΛ Λεωνιδίου)

Τεύχος 7.2. Προϋπολογισμός Μελέτης (ΕΕΛ Λεωνιδίου)

Τεύχος 8. ΣΑΥ-ΦΑΥ (ΕΕΛ Λεωνιδίου)

Tροποποιημένη ΑΕΠΟ

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Παράρτημα Ι

Διευκρινήσεις

Παροχή διευκρινήσεων της 1ης Δημοπράτησης

Διευκρίνηση

Παράρτημα Ι – Γεωτεχνική Μελέτη ΕΕΛ Λεωνιδίου 28.12.2015

3498_Διευκρινήσεις_28.12.2015

90_Διευκρινήσεις_18.01.2016

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ

Μελέτη Τροποποίησης ΑΕΠΟ

Συμπληρωματική Μελέτη ΑΕΠΟ

|