ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., προκειμένου να υλοποιήσει την Πράξη “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ” με κωδικό MIS 483503, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», στην κατηγορία Πράξεων 05 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Διακήρυξη.

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

2. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Διακήρυξη.

3. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία σύγχρονης υποδομής για την ανάδειξη, προβολή, ευρεία γνωστοποίηση και προώθηση στο ελληνικό και διεθνές κοινό, μέσω του διαδικτύου, των αγροτουριστικών, παραδοσιακών, ονομασίας προέλευσης, βιολογικών και άλλων τοπικών προϊόντων, όπως π.χ. λαϊκής τέχνης, και παράλληλα η δημιουργία υποδομής για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών των προϊόντων, ηλεκτρονικών επιχειρηματικών συνεργασιών και άλλων υπηρεσιών στενά συνδεδεμένων με σημαντικές πλευρές της κοινωνικοοικονομικής ζωής και ιδιαίτερα της ήπιας τουριστικής και αειφορικής ανάπτυξης.

Στόχοι είναι:

 • η δημιουργία υποδομής για διαρκή οργάνωση της δικτυακής διαχείρισης της σχετικής με τα προαναφερόμενα πληροφορίας, η συμβολή στην ανάδειξη-προβολή και την προώθησή τους στις αγορές, η συμβολή στην «ενοποίηση» σε διακρατικό επίπεδο των επιμέρους τοπικών παραγωγών και στη δημιουργία έτσι ενός ευρύτερου, πλουσιότερου και με μεγαλύτερη αξία «τοπικού προϊόντος», η συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη τοπικών και ευρύτερων δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών, συνεργατικών, ερευνητικών, εκδοτικών, αναβίωσης της τοπικής παράδοσης κ.α.
 • η συμβολή στην ανάπτυξη του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στις τοπικές παραγωγές και η ενεργοποίηση των τοπικών παραγωγών και επιχειρήσεων, η συμβολή στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ενημέρωση- πληροφόρηση- επιμόρφωση των ερευνητών-μελετητών, των επαγγελματιών και του κοινού, ελληνικού/ιταλικού και διεθνούς, που ενδιαφέρονται για το τοπικό προϊόν.
 • Ο σχεδιασμός- ανάπτυξη- υλοποίηση της δικτυακής πλατφόρμας της πύλης και η ενσωμάτωση σε αυτήν εφαρμογών ηλεκτρονικών αγορών (B2C), ηλεκτρονικών επιχειρηματικών συνεργασιών (Β2Β) και ηλεκτρονικών κρατήσεων αγροτουριστικών καταλυμάτων με ενσωματωμένη χρήση qr-codes.
 • Παρουσίαση πληροφοριών μέσω της σάρωσης barcodes από την κάμερα του κινητού τηλεφώνου, χωρίς να απαιτείται οπτική επαφή με το τεκμήριο, με χρήση της τεχνολογίας QR ετικετών.
 • Δυνατότητα αλληλεπίδρασης στον κάτοχο οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορεί ο ίδιος να προσθέσει δυναμικά τα δικά του δεδομένα.
 • Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το σύστημα θα αφορούν το σύνολο των αγροτουριστικών προϊόντων που παράγονται και διατίθενται στα όρια του δήμου καθώς και ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης και κράτησης δωματίων σε αγροτουριστικά καταλύματα που εν δυνάμει υπάρχουν ή σχεδιάζεται να δημιουργηθούν στα όρια του δήμου. Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:
 • Την δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου αναφορικά με αγροτουριστικά προϊόντα και καταλύματα.
 • Την ανάπτυξη υποεφαρμογών ηλεκτρονικών αγορών (B2C) και ηλεκτρονικών επιχειρηματικών συνεργασιών (Β2Β) για αγροτουριστικά προϊόντα, και ηλεκτρονικών κρατήσεων αγροτουριστικών καταλυμάτων με χρήση qr-codes.
 • Την εισαγωγή δεδομένων για πιλοτική χρήση.
 • Την διασύνδεση με το υφιστάμενο ΟΠΣ του δήμου.
 • Την εκπαίδευση των διαχειριστών του δήμου.
 • Την ενημέρωση των κατοίκων του δήμου και σχέδιο διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
 • Επιτόπια υποστήριξη κατά την διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας.

Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα είναι διαθέσιμες μέσω Διαδικτύου, και θα πρέπει να υποστηρίζουν τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα των φορητών συσκευών (iOS, Android και Windows Phone).

Το είδος και οι τεχνικές προδιαγραφές του προς παράδοση υλικού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα ελάχιστα αναγκαία όρια οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, περιγράφονται λεπτομερώς στο Μέρος Α’ & Β’ της αναλυτικής Διακήρυξης.

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (61.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 483503.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» με κωδικό MIS 483503 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

5ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω,  σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία:

 • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών
 • δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με αυτές του παρόντος διαγωνισμού. Ειδικώς σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα μέλη που απαρτίζουν την υποψηφιότητα αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο σύνολο ή σε τμήμα των υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού

 και εφόσον πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στις παραγράφους Δικαιολογητικά Συμμετοχής (2.4) και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής (2.5) της αναλυτικής Διακήρυξης.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ, δηλαδή τα 1.000,00 €. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η Διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη Διακήρυξη υπόδειγμα του Μέρους Γ’.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Μέγιστος χρόνος παράδοσης των ειδών στον τόπο προορισμού τους ορίζονται οι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ:

Η Διακήρυξη, η οποία αποτελείται από τα μέρη Α’, Β’ και Γ, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή (Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, τηλ. 27570-22807, fax: 27570-22246, e-mail: info@parnonas.gr, πληροφορίες: κ. Παναγιώτης Γεωργοστάθης) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη, μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, με εξουσιοδότηση, από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.

Το Τεύχος διανέμεται δωρεάν και μπορεί να αποσταλεί στους υποψηφίους είτε ταχυδρομικώς είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών. Οι παραλήπτες θα επιβαρύνονται τα ταχυδρομικά τέλη ή το κόστος ταχυμεταφοράς.

Οι παραλαμβάνοντες τη διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής, e-mail).

10. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., (Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300), μέχρι την 07/04/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία).

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, τηλ.: 27570-22807, fax: 27570-22246) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11 του ΠΔ 118/2007.

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 07/04/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., Λεωνίδιο Αρκαδίας, 22300 στο τηλέφωνο 2757022807.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Λεωνίδιο, 24/02/2015

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Περίληψη Διακήρυξης- Ψηφιακή Σύγκλιση

Μέρος Α’-Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Β’-Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Διευκρινήσεις επί της Δημοπράτησης:

405-04.03.2015 Διευκρινησεις επι της Δημοπράτησης

428-06.03.2015 Διευκρινησεις επι της Δημοπράτησης

595-18.03.2015 Διευκρινησεις επι της Δημοπράτησης

620-19.03.2015 Διευκρινησεις επι της Δημοπράτησης

692-24.03.2015 Διευκρινησεις επι της Δημοπράτησης

 

Παρατήρηση:

Στην αρχική δημοσίευση στο Διεθνή Τύπο της Περίληψης Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης της Πράξης “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”, ανέφερε στο Άρθρο 7 ότι το ύψος της Εγγύησης Συμμετοχής είναι 5% (2.500,00€), κάτι που διορθώθηκε με το ορθό ποσοστό του 2%, (1.000,00€).

|