ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05 (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17)

1. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκηρύσσει την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 56.032,50 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ).

2. Το συμβατικό αντικείμενο αφορά στις παρακάτω κατηγορίες:

• 13.737,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 09
• 21.690,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13
• 14.098,50 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 18
• 6.507,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 27

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Ιδιωτικό Συμφωνητικό, Προκήρυξη με τα προσαρτήματά της, Οικονομική προσφορά του αναδόχου, Τεχνική Προσφορά του αναδόχου, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Αναπτυξιακή Πάρνωνα –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300,τηλ: 2757022807, Fax:275023230), μέχρι τις 14-12-2015. Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Γ (για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 9 του Ν.3316/05). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2757022807, FAX επικοινωνίας 2757023230, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ιωάννης Σαρρής.

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η 22/12/2015 και ώρα η 10 π.μ.

5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

5.1 είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και διαθέτουν την εμπειρία και στελέχωση της παρ. 18.1, όπως αποδεικνύεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά και το πτυχίο του άρθρου 39 του ν. 3316/05 και (μέχρι την έκδοση των πτυχίων κατά το άρθρο αυτό) του ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, ή

5.2 προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή

5.3 προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/17ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

• για την κατηγορία μελέτης 09, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4-ετούς εμπειρίας
• για την κατηγορία μελέτης 13, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4-ετούς εμπειρίας
• για την κατηγορία μελέτης 18, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4-ετούς εμπειρίας
• για την κατηγορία μελέτης 27, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4-ετούς εμπειρίας

6. Κατά τη φάση ελέγχου καταλληλότητας των υποψηφίων θα γίνει έλεγχος της τεχνικής ικανότητας

7. Η συνολική προθεσμία για την παροχή υπηρεσίας είναι 30 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.120,65 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.

9. Η Παροχή Υπηρεσίας «Τεχνικού Συμβούλου» αποτελεί υποέργο της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ με κωδικό MIS 349366 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Ρ.Α. (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι), ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡ. 2012ΣΕ07580123 της ΣΑΕ 0758 ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ.

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της παρούσας. Η αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη του αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της παρούσας, μετά από στάθμιση της βαθμολογίας τους κατά την παράγραφο 22.2 της παρούσας.

Λεωνίδιο 23/10/2015

       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 

  

 Ιωάννης Σαρρής

Μηχανολόγος Μηχανικός

 

 

Χρήστος Γεωργίτσης

Πολιτικός Μηχανικός

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 Ελένη Παυλοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤ. ΑΜΟΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις 25.11.2015

|