Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.
2. Το ΦΕΚ 4850/05-08-2013 τροποποίησης του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.».
3. Το υπ’ αριθμ. 1/21-01-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. σχετικά με την έγκριση ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος – Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία, Άξονας 4: Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Ανακοινώνει

 

leaderΤη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, με αντικείμενο την υποστήριξη του τοπικού προγράμματος LEADER με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος – Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία”, στα πλαίσια του Άξονα 4: Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2015 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101 Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΕ Οικονομικού έως 31/12/2015 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 1
102 Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΕ Οικονομικού έως 31/12/2015 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 1
103 Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών έως 31/12/2015 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 1
104 Λεωνίδιο Αρκαδίας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής έως 31/12/2015 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 1
105 Λεωνίδιο Αρκαδίας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων έως 31/12/2015 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 1
106 Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΕ Γεωτεχνικών έως 31/12/2015 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 1
107 Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΕ Θετικών Επιστημών έως 31/12/2015 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 1
108 Λεωνίδιο Αρκαδίας ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων έως 31/12/2015 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 1

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

 Κωδικός Απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο Οικονομολόγου ΑΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της ειδικότητας.
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οικονομολόγου Λογιστή – Φοροτεχνικού Β’ τάξης.
 4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 5. Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 6. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο της ειδικότητας.
 7. Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση – διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων τουλάχιστον τριών (3) ετών.

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο Οικονομολόγου ΑΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οικονομολόγου Λογιστή – Φοροτεχνικού Β’ τάξης.
 3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 5. Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση – διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και την Ανάλυση Κατασκευών.
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
 4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 5. Γνώση χειρισμού Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων.

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων.
 3. Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση – διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών.

105

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων.
 4. Εμπειρία δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον μηνών στο αντικείμενο της ειδικότητας.
 5. Ειδική εμπειρία στη διαχείριση Τεχνικών Έργων δημοσίου τουλάχιστον ενός (1) έτους.

106

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (πρώην Γεωργικών Βιομηχανιών) ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου που εκδίδεται από το ΓΕΩΤΕΕ.
 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ.

ή

 

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Δασολόγου από το ΓΕΩΤΕΕ ή Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Δασολόγου
 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ.

 

107

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιασδήποτε σχολής θετικών επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ενέργεια και περιβάλλον.
 3. Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση – διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών.

108

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέση γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης λειτουργιών ΟΤΑ.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως και από ώρα 9:00 έως 16:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Άννας Κοδέλλα, κ. Άννας Κορδονούρη, (τηλ. επικοινωνίας: 27570-22807-22938). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου».

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 9 Φεβρουαρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση αλλά και με τα απαραίτητα έγγραφα υποβολής, δείτε τα παρακάτω επισυναπτόμενα έγγραφα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 2015

ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ

|