2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών»

 

 

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί:

 

Α. Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους

Β. Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

 

να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Την περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η Περιοχή Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 1059/31-03-2022 αναλυτική Πρόσκληση.

 

Να ληφθεί υπόψη ο Οδηγός Επιλεξιμότητας & Επιλογής στα συνημμένα αυτής.

 

Η δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ & Εθνικοί πόροι -Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη προτάσεων/πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 663.274,00 ευρώ.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα I_A και Ι_Β” Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας” της αναλυτικής πρόσκλησης.

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα: 13:00

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών, καθώς και τη διαδικασία υποβολής, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της) στην ιστοσελίδα (www.parnonas.gr) και από τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (www.alieia.gr).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των πεδίων του ΠΣΚΕ και άλλες διευκρινίσεις, αρμόδια πρόσωπα: κα Άννα Κορδονούρη και κα Μαρία Μπούζιου στον αριθμό τηλεφώνου 2757022807 και στο email: info@parnonas.gr

 

 

Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης

All Ιn Οne
  • Κατεβάστε όλα τα συννημένα αρχεία της Πρόσκλησης, εδώ. (αρχείο zip/rar)

|