26 Οκτωβρίου 2017

Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας”, είναι πολυταμειακού χαρακτήρα, δηλαδή οι Δράσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου χαρακτήρα συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 και από το ΕΤΘΑ, μέσω του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

 

Περιοχή Παρέμβασης LEADER/CLLD 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)

Η Περιοχή Παρέμβασης LEADER/CLLD 2014-2020 για υποδράσεις που αφορούν το ΠΑΑ 2014-2020, είναι αυτή που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και χάρτες:

 

map1

 

Περιοχή Παρέμβασης LEADER/CLLD 2014-2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020)

Η Περιοχή Παρέμβασης LEADER/CLLD 2014-2020 για υποδράσεις που αφορούν το ΕΠΑλθ 2014-2020, είναι αυτή που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και χάρτες: