29 Μαρτίου 2019

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Πάρνωνας Α.Ε.), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια/ προτάσεις στην 1η Πρόσκληση παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στους παρακάτω τομείς:

  • Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης (Υποδράσεις 19.2.1.1 & 19.2.1.2)
  • 1η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (Yποδράσεις 19.2.3.1 & 19.2.2.2)
  • 2η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (Yποδράσεις 19.2.2.4 & 19.2.3.4)
  • Μεταποίηση μη γεωργικών προϊόντων (Yποδράσεις 19.2.2.4 & 19.2.3.4)
  • Εμπόριο (Υποδράση 19.2.3.4)
  • Παροχή υπηρεσιών (Υποδράση 19.2.2.5)
  • Τουρισμός (Υποδράσεις 19.2.2.3 & 19.2.3.3)
  • Δασοκομικές τεχνολογίες (Υποδράση 19.2.6.2)
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων (Υποδράση 19.2.7.2)

Η Πρόσκληση αφορά στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, όπως αυτή αναφέρεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα IV_2.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 3.545.400,00€ για την παρούσα πρόσκληση.

 

 

Η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αποτελεί νέα παράταση κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» στην αρ. 13/08-08-2019 πράξη συνεδρίασής της, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 7 της πρόσκλησης.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά: α) να συμπληρώσει, τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ», β) να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένα το υπόδειγμα Ι_2.1 Συμπληρωματικά Στοιχεία Αίτησης Στήριξης και το υπόδειγμα Ι_2.2 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Πρότασης και γ) να επισυνάψει τα απαιτούμενα φορολογικά έντυπα.

Ο φυσικός φάκελος της αίτησης στήριξης απαιτείται να περιέχει σωρευτικά: α) Την αίτηση στήριξης αρμοδίως υπογεγραμμένη, έτσι όπως υποβλήθηκε και τυπώθηκε από το ΠΣΚΕ (αποδεικτικό κατάθεσης), β) Λίστα Καταγραφής Υποβαλλόμενων Δικαιολογητικών (Υπόδειγμα Ι_10), γ) Συμπληρωμένα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση υποδείγματα του Παραρτήματος Ι της πρόσκλησης και δ) τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης

Ο φυσικός φάκελος της αίτησης στήριξης υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην ΟΤΔ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών (ημερολογιακών) από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ στην «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», στη διεύθυνση Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300.

Αναλυτικά, η διαδικασία υποβολής της αίτησης στήριξης περιγράφεται στο άρθρο 7 (ΜΕΡΟΣ Β΄) της αναλυτικής πρόσκλησης. Επιπλέον, διατίθεται στα συνημμένα της πρόσκλησης Οδηγός Υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Πληροφορίες: Μαριλού Μπούζιου, Μιχάλης Ζώταλης, Παναγιώτης Ρουσάλης, Γιώργος Μπόκος