1η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών» – Παράταση Χρονοδιαγράμματος

 

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης – Παράταση Χρονοδιαγράμματος

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER – Αλιείας «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας Και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους και
 • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα,

να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Ανατολικής Πελοποννήσου, όπως αυτή περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (Αναλυτικός Οδηγός Πρόσκλησης).

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Δύναται να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ενδεικτικά, δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις για:

 1. Βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής
 2. Προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας
 3. Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός πρόσκλησης 800.000,00€,

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό). Οδηγίες για την απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

 

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 15/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιες είναι οι κ. Άννα Κορδονούρη, τηλέφωνο: 2757022807-8, e-mail: akordonouri@parnonas.gr και κ. Μαρία Μπούζιου, τηλέφωνο: 2757022807-8 εσωτ. 7 e-mail: leader@parnonas.gr και για τεχνικά θέματα ΟΠΣ ο κ. Μιχαήλ Ζώταλης, τηλέφωνο, e-mail: mzotalis@parnonas.gr

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Σημείωση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι συλλογικοί φορείς του αλιευτικού ή/και περιβαλλοντικού τομέα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα στην περίοδο 2014 – 2020 υλοποίησης δράσεων δημοσίου χαρακτήρα, θα πρέπει να καταρτίσουν εγχειρίδιο διαδικασιών διοικητικής ικανότητας.

Επισυνάπτονται υποδείγματα για την κατάρτιση του εγχειριδίου, τα οποία έχουν παραχθεί και προσαρμοσθεί από την ΕΥΔΕΠΑλΘ, επάνω σε πρότυπα της ΜΟΔ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα των δικαιούχων την περίοδο 2014 – 2020. Ο κάθε Φορέας, εφόσον κάνει χρήση του παρόντος, θα πρέπει να προσαρμόσει το παρόν υπόδειγμα με τέτοιο τρόπο, ώστε το σύνολο των διαδικασιών να ικανοποιούν με δημιουργικό και επαρκή τρόπο τις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας του, αφού αυτές καλούνται να εφαρμόσουν. Η προσαρμογή και οι επιλογές που θα απαιτηθούν αφορούν κατά κύριο λόγο στην τρέχουσα οργάνωση και λειτουργία του Φορέα, σε ότι αφορά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Εάν μία προτεινόμενη πράξη αφορά σε υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) που δεν απαιτούν την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό άνω των ορίων του πρόχειρου διαγωνισμού, δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη εγκεκριμένου κανονισμού ανάθεσης και παρακολούθησης/υλοποίησης συμβάσεων, αλλά ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει το συστατικό του έγγραφο και συμπληρωμένα τα υποδείγματα του «Οδηγού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σε συμβάσεις άνω του ποσού της απευθείας ανάθεσης (20.000.00 ευρώ) είναι αναγκαία και η ύπαρξη εγκεκριμένου κανονισμού ανάθεσης και παρακολούθησης/υλοποίησης συμβάσεων.

 

Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
 1. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΠ, έντυπο Ο_Ε.Ι.1_3
 2. Ενημερωτικός Οδηγός Πρόσκλησης
 3. Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης (έντυπο Ο.Ι.1_1) και Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης
 4. Υπόδειγμα αναλυτικού προϋπολογισμού πράξεων (πλην δημοσίων συμβάσεων)
 5. Εξασφάλιση Προσβασιμότητας ΑμεΑ (Οδηγός: 1b_O.I.1_11b_Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_080517)
 6. Οδηγίες για κρατικές ενισχύσεις (Οδηγός: 1c_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_ΙΙΙ_ΚΡΑΤΙΚΕΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_v1_080517)
 7. 7.1 Ερωτηματολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού και 7.2 Ερωτηματολόγιο ελέγχου σύγχρονου πολιτισμού
 8. Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης, εφόσον απαιτείται (Ε.ΙΙ.1_1 ΔΕΛΤΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_v1_080517)
 9. Πίνακας Δ1 για την αποτύπωση των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης της πράξης (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 για αποτύπωση μελετών)
 10. Πίνακας Δ2 για την αποτύπωση των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2 για αποτύπωση αδειών)
 11. Έντυπο Υπολογισμού καθαρών εσόδων Πράξεων (για τον έλεγχο υπαγωγής ή όχι σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης) (E.I.1_4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ_v1_301015)
 12. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, εφόσον απαιτείται (Ε.Ι.1_5 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ_v1_080517)
 13. Οδηγός για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 (a1_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_Ι_ΟΔΗΓOΣ_ΔΙΑΧΕΙΡ_ΙΚΑΝΟΤ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ_v1_080517) και παραρτήματα (Υποδείγματα επάρκειας: 1a2_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_I_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ_v1_080517 και Υποδείγματα Προγραμματικών Συμβάσεων: 1a3 _ Ο.Ι.1 _ 1 _ ΠΑΡΑΡΤ _ Ι _ YΠΟΔ_ΠΡΟΓΡΑΜΜ_ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ_v1_080517).
 14. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης δικαιούχου
 15. Έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης»
 16. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης (Ε.Ι.2_5)
 17. Υπουργική Απόφαση 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) (ΥΑΕΚΕΔ)
 18. Δελτία Ταυτότητας Δεικτών (18.1_ ΔΤΔ_CO4.4_19.12.2019 και 18.2_ ΔΤΔ_CR4.4_19.12.2019)
Υποδείγματα για την κατάρτιση εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας μικρών/συλλογικών φορέων
Προσωρινός πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων

|