22 Απριλίου 2021

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. – Αναπτυξιακός Ο.Τ.Α., υλοποιεί το έργο “EΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία” στον Δήμο Τρίπολης, με κωδικό ΟΠΣ 5076738.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του προγράμματος, είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής, κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

Η δράση αφορά στη λειτουργία εξήντα έξι (66) μονάδων στέγασης και ειδικότερα διαμερισμάτων, συνολικής δυναμικότητας τετρακοσίων (400) Θέσεων στην ΠΕ Πελοποννήσου εντός του αστικού ιστού στη πόλη της Τρίπολης, καθώς και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών και ειδικότερα από 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται με σκοπό την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων είναι η ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη, την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας. Επιπρόσθετα, παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου, διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.