13 Οκτωβρίου 2020

Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα – αρχική κατανομή 2.363.600,00 Ευρώ

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά 65 προτάσεις εκ των οποίων 29 από ΟΤΑ, 28 από ιδιωτικούς φορείς (Σύλλογοι, ΑΜΚΕ, ΙΚΕ ΚΟΙΝΣΕΠ), 6 από Φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημοσίου και 2 από φυσικά πρόσωπα. Η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων ανήλθε σε 9.205.939,52 Ευρώ.

Στις 11-06-2019 ολοκληρώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠ) Περιφέρειας Πελοποννήσου ο δειγματοληπτικός έλεγχος επί των αποτελεσμάτων χωρίς ευρήματα.

Με το αρ. 4646/01-07-2019 έγγραφο των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΠΑΑ εγκρίθηκε η δυνατότητα υπερδέσμευσης ποσού 4.500.000,00 Ευρώ, ώστε να ενταχθούν οι δημόσιες παρεμβάσεις που επιλέχθηκαν από την ΟΤΔ “Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” με συνολική δημόσια δαπάνη 6.862.350,00 Ευρώ.

Με ημερομηνία 11 Σεπτέμβρη 2019 εκδόθηκαν οι Αποφάσεις Ένταξης πενήντα ενός (51) πράξεων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία προεγκρίσεων των σταδίων δημοπράτησης και υπογραφής συμβάσεων με τους αναδόχους για τις πράξεις των Φορέων που υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση, καθώς και ο έλεγχος της διαδικασίας των αναθέσεων από τους Ιδιωτικούς Φορείς που υλοποιούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα τηρώντας Κανονισμό Συμβάσεων και Αναθέσεων.

Σε εξέλιξη είναι και η υποβολή αιτήσεων πληρωμής για τις πράξεις οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης.

 

Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα – αρχική κατανομή 3.545.400,00 Ευρώ

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά εκατόν εξήντα δυο (162) προτάσεις με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 19.010.965,96 Ευρώ.

Στις 14-07-2020 ολοκληρώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠ) Περιφέρειας Πελοποννήσου ο δειγματοληπτικός έλεγχος επί των αποτελεσμάτων χωρίς ευρήματα και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων ενώ ενημερώθηκαν ατομικά οι υποψήφιοι δικαιούχοι στο σύνολό τους για τα αποτελέσματα και το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, ο συνολικός αριθμός παραδεκτών προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα ανέρχεται σε εκατόν επτά (107) με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 13.469.955,40 Ευρώ.

Με το από 9 Σεπ 2020 έγγραφο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου μεταφέρθηκε ποσό ύψους 2.119.868,08 Ευρώ από το υπομέτρο 4.2 του ΠΑΑ στην ΟΤΔ Πάρνωνα για την υλοποίηση του υπομέτρου 19.2 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER.

Ακολούθως υποβλήθηκε αίτημα υπερδέσμευσης στις Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής και Διαχείρισης ΠΑΑ για επιπλέον ποσό δημόσιας δαπάνης ύψους 6.089.690,25 Ευρώ.

Αμέσως μετά την έγκριση του ανωτέρω αιτήματος, η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος LEADER θα συνεδριάσει προκειμένου να εγκρίνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης με τις εντασσόμενες προτάσεις, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης έως 9.635.090,25 Ευρώ.

Στη συνέχεια, θα εκδοθούν οι Αποφάσεις Ένταξης και θα ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης των πράξεων και υποβολής αιτημάτων πληρωμής. Εκκρεμεί για τη διαδικασία αυτή ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα.