5 Δεκεμβρίου 2008

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Προέδρος Δ.Σ.

H ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου, αποτελεί έναν τόπο προικισμένο από πλούσια ιστορία, πολιτισμό, τοπική αρχιτεκτονική, περιοχές NATURA 2000, αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα, εκτεταμένο δίκτυο παραδοσιακών οικισμών και κέντρα πολιτισμού-πληροφόρησης, χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν τις ιδανικές προϋποθέσεις για να αναδείξουμε την μεγάλη αξία του τόπου μας.

Η υποστήριξη των Δήμων σε θέματα αναπτυξιακού προγραμματισμού και ωρίμανσης έργων για την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων καθιστούν τον ρόλο της Εταιρείας κομβικό στην ανάπτυξη της περιοχής μας.

Η δικτύωση και οι συνεργασίες είναι ένας στρατηγικός τομέας στον οποίο έχει επενδύσει η Εταιρεία για να στηρίξει την επίτευξη των σκοπών της. Διαμέσου της συνεργασίας με τους Δήμους Ανατολικής Πελοποννήσου, τους Τοπικούς Φορείς και τα Δίκτυα, διασφαλίζεται η συνεχής διάχυση της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας και δίνεται η δυνατότητα στην Εταιρεία να ανταποκρίνεται σε οποιεσδήποτε εξελίξεις διαδραματίζονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ο τόπος μας το αξίζει και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για όλους μας!

Μαρίνης Θ. Μπερέτσος

Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

Γενικός Διευθυντής

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα μέσα από το έργο και τις δραστηριότητές της την τελευταία εικοσαετία, έχει  κερδίσει την εμπιστοσύνη των κατοίκων και των φορέων της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα.

Η Εταιρεία στηρίζει και προωθεί την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη με την αποτελεσματικότητα εκείνη που την χαρακτηρίζει ως το πιο αξιόπιστο εργαλείο των ΟΤΑ της περιοχής. Αυτό όμως σημαίνει ταυτόχρονα ευθύνη για συνέχεια και επέκταση των θετικών αποτελεσμάτων προς την κατεύθυνση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας των πολιτών.

Το πρόγραμμα LEADER διαχρονικά αποτέλεσε τον επιταχυντή της τοπικής ανάπτυξης, έφερε τις κοινοτικές πολιτικές και τους πόρους κοντά στις απομακρυσμένες περιοχές, αναδεικνύοντας πολλές φορές την ελληνική ύπαιθρο πρωταγωνιστή καλών πρακτικών για την επιχειρηματικότητα.

Τα αξιόλογα παραγωγικά, φυσικά, πολιτιστικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία της περιοχής αποτελούν τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό της περιοχής της Ανατολικής Πελοποννήσου ως Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO, που αποτελεί τον επόμενο σταθμό στο όραμα της Εταιρείας για οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Η Εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι 7μελές, εκλεγμένο από τη Γ.Σ. Η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Δ.Σ. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής. Το Δ.Σ. μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και 2 Αντιπροέδρους. Καθορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Δ.Σ. μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί γι αυτόν, να διορίσει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, από το 2009 εκλέγεται από τη Γ.Σ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεί καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου.

Η εταιρεία εκπροσωπείται σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους από το Δ.Σ., το οποίο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε σχέση με την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.

Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη δέσμευσή της, με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή μη.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Χαράλαμπος Λυσίκατος, Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Αντιπρόεδροι:

Σπυρίδων Φλώρος, Επιχειρηματίας/ Εκτελεστικό μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος:

Μαρίνης Μπερέτσος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος/ Εκτελεστικό μέλος

Μέλη:

Δήμος Βέρδος, Δήμαρχος Ευρώτα

Γεώργιος Καμπύλης, Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Χαράλαμπος Κουτσονικολής, Αντιδήμαρχος Δήμου Μονεμβασιάς

Δημήτρης Τσιγκούνης, Οικονομολόγος