2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών»

Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών – Παράταση Χρονοδιαγράμματος

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER – Αλιείας «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας Και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους

να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Ανατολικής Πελοποννήσου, όπως αυτή περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (Αναλυτικός Οδηγός Πρόσκλησης).

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

 

Η παρούσα πρόσκληση, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 500.000,00€, αφορά «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» και πιο συγκεκριμένα:

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 04
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (8.3.3.) Άρθρο 63. Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (συμπ. οι δαπάνες λειτουργίας και ο συντονισμός)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από της αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

Α/Α

ΔΡΑΣΗ  

 ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

  ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(1) (2) (3)

(4)

1

Βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής

4.1

500.000,00

2

Προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας

3

Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων

ΣΥΝΟΛΟ

500.000,00

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών και τη διαδικασία υποβολής θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της), την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, από την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα ΑΑΕ ΟΤΑ (www.parnonas.gr) και από τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (www.alieia.gr).

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό). Οδηγίες για την απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 07/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00.
 • Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 07/02/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα υποβάλλει ή να αποστείλει στον ΕΦ Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στη διεύθυνση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Σε περίπτωση αποστολής ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιες είναι οι κ. Μαρία Μπούζιου, τηλέφωνο: 2757022807-8 εσωτ. 7 e-mail: leader@parnonas.gr και κ. Άννα Κορδονούρη, τηλέφωνο: 2757022807-8, e-mail: akordonouri@parnonas.gr.

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ΑΕ ΑΟΤΑ

Σπυρίδων Φλώρος

Πρόεδρος ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER Ανατολική Πελοπόννησος

Απόθεμα Βιόσφαιρας Και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας

 

Πρόσκληση

Συνημμένα Πρόσκλησης
 1. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΠ
 2. Ενημερωτικός Οδηγός Πρόσκλησης
 3. Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης (έντυπο Ο.Ι.1_1) και Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης
 4. Εξασφάλιση Προσβασιμότητας ΑμεΑ (Οδηγός: 1b_O.I.1_11b_Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_080517)
 5. Οδηγίες για κρατικές ενισχύσεις (Οδηγός: 1c_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_ΙΙΙ_ΚΡΑΤΙΚΕΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_v1_080517)
 6. 6.1 Ερωτηματολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού και 6.2 Ερωτηματολόγιο ελέγχου σύγχρονου πολιτισμού
 7. Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης, εφόσον απαιτείται (Ε.ΙΙ.1_1 ΔΕΛΤΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_v1_080517)
 8. Πίνακας Δ1 για την αποτύπωση των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης της πράξης (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 για αποτύπωση μελετών)
 9. Πίνακας Δ2 για την αποτύπωση των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2 για αποτύπωση αδειών)
 10. Έντυπο Υπολογισμού καθαρών εσόδων Πράξεων (για τον έλεγχο υπαγωγής ή όχι σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης) (E.I.1_4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ_v1_301015)
 11. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, εφόσον απαιτείται (Ε.Ι.1_5 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ_v1_080517)
 12. 12.1 Οδηγός για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 12.2 Παράρτημα Ι: Υποδείγματα επάρκειας  12.3 Παράρτημα Ι: Υποδείγματα Προγραμματικών Συμβάσεων.
 13. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης δικαιούχου
 14. Έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης»
 15. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης (Ε.Ι.2_5)
 16. Υπουργική Απόφαση 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) (ΥΑΕΚΕΔ)
 17. Δελτία Ταυτότητας Δεικτών (18.1_ ΔΤΔ_CO4.4_19.12.2019 και 18.2_ ΔΤΔ_CR4.4_19.12.2019)

|