Δημοσίευση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2020 και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην αρ. 10/13-07-2021 συνεδρίασή του ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης 2020 και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 01/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

 

Συνημμένα:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

|