Δημοσίευση Ισολογισμού Εταιρικής Χρήσης 2017 και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α., στην αρ. 19/17-08-2018 συνεδρίασή του, ενέκρινε τον Ισολογισμό έτους 2017 και το Προσάρτημα καθώς και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Συνημμένα:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

|