Πρόσκληση των μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Ανώνυμης Εταιρείας Α.Ο.Τ.Α. σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ο.Τ.Α.» καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 02.09.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στη Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  • Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.
  • Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2022.
  • Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 09.09.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας με τα ίδια θέματα.

 

Συνημμένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

|