Δημοσίευση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2019 και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στην αρ. 20/25-06-2020 συνεδρίασή του ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης 2019 και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 18/07/2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Συνημμένα:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

|