Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών – Παράταση Χρονοδιαγράμματος

Η Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Κ Α Λ ΕΙ

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020, εφαρμόζεται η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, η οποία συμπληρώνει και μεγιστοποιεί τα οφέλη από την άσκηση των τομεακών πολιτικών και προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς δίνεται η δυνατότητα συγχρηματοδότησης Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από τα ταμεία ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ και ΕΤΠΑ (εφαρμογή πολυταμειακών προγραμμάτων).

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020), αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ένα μέσο επίτευξης του στόχου αυτού, είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων πολυταμειακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης υπό την ευθύνη τοπικών φορέων, (Άρθρο 32 του Καν. ΕΕ 1303/2013) σε συνέργεια με άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), οι οποίες κυμαίνονται από επικεντρωμένες στην αλιεία έως και ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, με την εφαρμογή της Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ – CLLD), το ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτήσει Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης.
Δύναται να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ΕΤΘΑ, ενδεικτικά, δύναται να χρηματοδοτήσει:

 • Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί η διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο.
 • Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, καταδυτικά κέντρα, παρατηρητήρια θαλάσσιου περιβάλλοντος, υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού κ.α.).
 • Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές (αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, δημιουργία χώρων πρασίνου κ.α.).

Στο πλαίσιο της παρούσας:

 • Χρηματοδοτούνται δράσεις χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως 100% της δημόσιας δαπάνης.
 • Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα δοθεί προτεραιότητα σε ώριμα έργα υποδομών και προμηθειών (Κριτήρια Β4.1 & Β4.2 του συνημμένου 3.1_Κριτήρια αξιολόγησης Πράξεων).
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός μιας πράξης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 200.000,00€.
 • Δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Σε κάθε περίπτωση, δράσεις που εμπεριέχουν υπόνοια κρατικής ενίσχυσης θα αποστέλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων για έλεγχο, και σε περίπτωση που θεωρηθούν κρατικές ενισχύσεις, θα εφαρμόζονται τα ισχύοντα στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης δράσεων κρατικής ενίσχυσης με το αντίστοιχο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο θεματικό στόχο, ειδικό στόχο, μέτρο χρηματοδότησης και μέτρο ΕΤΘΑ ανά Προτεραιότητα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Πίνακας 1

2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελέσματος

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3.1 Η συγχρηματοδοτούμενη1 δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 500.000,00€ και κατανέμεται ενδεικτικά ανά δράση και μέτρο χρηματοδότησης ως ακολούθως:
Πίνακας 4

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 04
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (8.3.3.) Άρθρο 63. Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (συμπ. οι δαπάνες λειτουργίας και ο συντονισμός)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από της αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

Α/Α

ΔΡΑΣΗ  

 ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

  ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(1) (2) (3)

(4)

1

Βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής

4.1

500.000,00

2

Προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας

3

Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων

ΣΥΝΟΛΟ

500.000,00

3.2 Ο Ε.Φ. (ΟΤΔ), δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (www.parnonas.gr).
3.3 Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, o ΕΦ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 200 % του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση, με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τελικά, τα όρια που έχουν προβλεφθεί για τις δημόσιες επενδύσεις.
3.4 Έργα που δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης θα εξεταστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου το σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης της προτεινόμενης δράσης να μην εμπίπτει στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται για τη δημιουργία των σχετικών υποδομών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεπιδότηση ή για έμμεση επιδότηση άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. ΑΚ6945518889
3.5 Έργα που αφορούν στην οικονομική και εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων (απαλλακτικοί κανονισμοί, κατευθυντήριες οδηγίες, κλπ). Στις περιπτώσεις που τελικά κριθεί ότι η προτεινόμενη δράση ή τμήμα δράσης εμπίπτει στο ανωτέρων θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει η δυνατότητα δημόσιας χρηματοδότησής της μέχρι του ύψους της έντασης ενίσχυσης που προσδιορίζεται μέσω της χρήσης του εφαρμοζόμενου Απαλλακτικού Κανονισμού ή της κοινοποίησης του καθεστώτος ενίσχυσης ή του κανονισμού de minimis, ανά περίπτωση.
3.6 Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της κρατικής ενίσχυσης το ποσό που υπολείπεται της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης σε σχέση με το συνολικό κόστος του έργου, καλύπτεται από ίδιους πόρους του δικαιούχου.
3.7 Έργα μικρής κλίμακας χωρίς περαιτέρω οικονομική εκμετάλλευση και παραγωγή εσόδων, δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, καθώς μπορούν να χαρακτηριστούν ως παρεμβάσεις τοπικής εμβέλειας.

 

4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
4.1 Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 01.01.2018, εφόσον τηρούνται οι περιορισμοί που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο περί μη περάτωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Στις πράξεις όπου θα γίνει η χρήση της αναδρομικότητας της επιλεξιμότητας των δαπανών θα πραγματοποιηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των δημοσίων έργων (προδημοπρασιακοί, προσυμβατικοί, έλεγχοι συμβάσεων κλπ) κατά το στάδιο

Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων της ένταξης της πράξης. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30/09/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.
4.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές
4.3 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ) και την υπ’ αριθ. πρωτ. 75365/06-07-2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης.


4.4 Σε περίπτωση που μια πράξη εξετάζεται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η μη κρατική ενίσχυση, πρέπει κατά την υποβολή των προτάσεων οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν στοιχεία τα οποία διασφαλίζουν είτε ότι η πρότασή τους δεν αποτελεί οικονομική δραστηριότητα, είτε (στην περίπτωση που αποτελεί οικονομική δραστηριότητα) ότι η χρηματοδότηση του έργου δε δίνει πλεονέκτημα στους δικαιούχους και δεν απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό ή να έχει επιπτώσεις στις συναλλαγές.
Εφόσον τα παραπάνω δεν μπορούν να αποδειχθούν, τότε θα πρέπει να εξεταστεί η μικρή επίπτωση στις συναλλαγές. Βάση της ως άνω αναφερόμενης Ανακοίνωσης, ορισμένες δραστηριότητες έχουν καθαρά τοπικό αντίκτυπο και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν καθόλου τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Ειδικότερα, όταν ο δικαιούχος παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε μια περιορισμένη περιοχή ενός κράτους μέλους και είναι απίθανο να προσελκύσει πελάτες από άλλα κράτη μέλη, η δράση δεν έχει παρά οριακές επιπτώσεις στις συνθήκες διασυνοριακών επενδύσεων ή εγκατάστασης και υπάρχει το πολύ ένας αμελητέος αντίκτυπος στις αγορές και στους καταναλωτές σε γειτονικά κράτη – μέλη.
4.5 Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος της Πράξης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Κανονισμού 651/2014 (ΓΑΚ) και για τον προσδιορισμό του ποσού/έντασης ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το έλλειμμα χρηματοδότησης που προσδιορίζεται μέσω χρηματοοικονομικής ανάλυσης, πρέπει κατά τη διάρκεια ζωής του έργου να προκύπτουν λειτουργικά έσοδα μεγαλύτερα ή ίσα από τις λειτουργικές δαπάνες.
4.6 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας.
4.6.1 Η πράξη μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στην περιοχή παρέμβασης του Τ.Π. CLLD / LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου όπως αυτή παρουσιάζεται στον συνημμένο Ενημερωτικό Οδηγό της Πρόσκλησης.
4.6.2 Η Πράξη πρέπει να εμπίπτει στην προτεραιότητα, το θεματικό στόχο, το μέτρο και τον ειδικό στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 καθώς και στις θεματικές κατευθύνσεις, τους στρατηγικούς και ειδικούς στόχους του Τ.Π. CLLD /LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου όπως αναφέρονται στο εγκεκριμένο αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου και παρουσιάζονται στον συνημμένο Ενημερωτικό Οδηγό της Πρόσκλησης.

5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ:
5.1.1 αφενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και
5.1.2 αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodik_entupa, πριν την υποβολή της πρότασης.
5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr από την 07-12-2021 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 8:00 έως, αποκλειστικά, την 28-02-2022 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 16:00.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα υποβάλλει ή να αποστείλει στον ΕΦ Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. A.Ο.Τ.Α. στη διεύθυνση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων (για τη συγκριτική αξιολόγηση). Σε περίπτωση αποστολής ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.
5.3 Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (συνημμένα 1.1, 1.2).
Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου.

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης: (για έγγραφα που μπορούν να εντοπισθούν από τον αριθμό ΦΕΚ/τεύχος/ημερομηνία έκδοσης ή από τον ΑΔΑ, δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο δικαιούχο, αντί να υποβάλλεται αντίγραφο, να αναφέρει τα παραπάνω στοιχεία και συνοπτική περιγραφή σε κατάλογο εγγράφων):

 1. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη (καταστατικά, κανονιστικές αποφάσεις, σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, εφόσον απαιτείται) (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Α, παρ. 2).
 2. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Α, παρ. 3).
 3. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Β.3, παρ. 1).
 4. Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης, εφόσον απαιτείται (συνημμένο 8) (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Β.4, παρ. 1).
 5. Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, εφόσον απαιτείται (συνημμένο 12) (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Β.4, παρ. 10).
 6. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη) (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Β.1, παρ. 1α).
 7. Αναλυτικό προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα για πράξεις που δεν υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων (συνημμένο 4) (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Β.1, παρ. 1β).
 8. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το εύλογο κόστος των δαπανών για πράξης που δεν εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις (προσφορές) (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 5).
 9. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (συνημμένο 5) (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Β.2, παρ. 1).
 10. Ερωτηματολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού ή σύγχρονου πολιτισμού (εφόσον απαιτείται) (συνημμένα 7.1, 7.2) (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Β.2, παρ. 2).
 11. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Β.2, παρ. 3).
 12. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης (πίνακας Δ1) (συνημμένο 9) (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Β.4).
 13. Μελέτες και εγκριτικές αποφάσεις μελετών (που αποτυπώνονται στον προηγούμενο Πίνακα, εφόσον υπάρχουν) (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Β.1, παρ. 2 & 3)
 14. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής (πίνακας Δ2) (συνημμένο 10) (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Β.4).
 15. Άδειες και εγκρίσεις (που αποτυπώνονται στον προηγούμενο Πίνακα, εφόσον υπάρχουν).
 16. Έντυπο Υπολογισμού των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα (για τον έλεγχο υπαγωγής ή όχι σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης) (συνημμένα 6 & 11) (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 8).
 17. Στοιχεία που σχετίζονται με την αγορά / απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης ή την αγορά κτιριακής εγκατάστασης (εκτίμηση αξίας από πιστοποιημένο εκτιμητή, ΥΔ ιδιοκτητών, απόφαση τιμών μονάδας αποζημίωσης απαλλοτριούμενης έκτασης), εφόσον απαιτείται (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Β.4, παρ.9).
 18. Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση
 19. Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, τα οποία συμπληρώνονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες & Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων, Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων & Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων) (συνημμένα 13.1, 13.2, 13.3) (οδηγός πρόσκλησης κεφάλαιο 6, πίνακας Β.5, παρ.1).Στις περιπτώσεις φορέων που έχουν τη μορφή ΝΠΙΔ και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων για την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων (π.χ. κ.ν. 3669/2008, ΠΔ 118, ν. 4281/14) και ανάλογα με το είδος της δράσης που αφορά η προτεινόμενη πράξη, ο φορέας οφείλει να διαθέτει εγκεκριμένο κανονισμό ανάθεσης και παρακολούθησης/υλοποίησης συμβάσεων, (Κεφάλαιο 4 παρ. 4.1 του Οδηγού για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020)
 20. Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου (συνημμένο 14)

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός πράξης υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

 

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο, η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα. Ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς την μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης παρατίθενται στο σχετικό συνημμένο Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης.

Συγκριτική Αξιολόγηση
6.1 Αξιολόγηση των προτάσεων από τον Ενδιάμεσο Φορέα σε δύο στάδια:
Α Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και ξεκινά μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων της παρούσας πρόσκλησης (σημείο 5.2).
Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου, από τον αρμόδιο ΕΦ, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων (παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4314/2014). Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους.
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης δύναται να ζητηθούν διευκρινιστικά – συμπληρωματικά στοιχεία από τον δυνητικό δικαιούχο.
6.2 Έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων.
6.3 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων.
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στον ΕΦ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΑ με αριθ.137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) και την υπ’ αριθ. πρωτ. 75365/06-07-2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι:
α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης
β) του Προσωρινού Πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης.
Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον Δικαιούχο και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον Δικαιούχο.
Ο ΕΦ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο του ΕΦ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς Δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή του ΕΦ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη του ΕΦ που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, ο ΕΦ προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’.
Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που αφορούν το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης, οι προτάσεις για τις οποίες γίνεται αποδεκτή η ένσταση προστίθενται στον πίνακα κατάταξης, στη σειρά που τις κατατάσσει η βαθμολογία τους, προκειμένου να προκύψει ο Οριστικός Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων.
6.4 Έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων, μετά την εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων.
6.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης CLLD/LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης από τον Προϊστάμενο του ΕΦ σύμφωνα με την απόφαση ορισμού του ΕΦ.
6.6 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π., στην ενιαία διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΦ (www.parnonas.gr): του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των Δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιες είναι οι κ. Άννα Κορδονούρη: 2757022807-8 εσωτ. 7 e-mail: akordonouri@parnonas.gr και κ. Μαρία Μπούζιου leader@parnonas.gr, τηλέφωνο: 2757022807-8, e-mail: και για τεχνικά θέματα ο κ. Μιχαήλ Ζώταλης, τηλέφωνο, e-mail: mzotalis@parnonas.gr

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr. Οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην οικεία ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΦ (www.parnonas.gr). Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

 

Ο Πρόεδρος ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER Ανατολική Πελοπόννησος.

Απόθεμα Βιόσφαιρας Και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας
Σπυρίδων Φλώρος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Τροποποίηση της 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|