Στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2008 θα πραγματοποιηθεί το Αναπτυξιακό Συνέδριο Πάρνωνα στο Ναύπλιο, στο Λεωνίδιο και στη Μονεμβάσια, περιοχές που σηματοδοτούν το σήμερα και το αύριο των δράσεων της Εταιρείας. Μέσα από τη φιλόδοξη διοργάνωση του τριήμερου αυτού συνεδρίου στην Ανατολική Πελοπόννησο, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος Κ.Π. LEADER+ για την περίοδο 2002-2008.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Διαβουλεύσεων για το LEADER της Ανατολικής Πελοποννήσου Ιούλιος – Αύγουστος 2008

Περισσότερα

Εν όψει της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου η Αναπτυξιακή Πάρνωνα έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2007 διαδικασίες διαβουλεύσεων με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής οικονομίας, στα πλαίσια των οποίων έχει συνταχθεί η πρόταση διαβούλευσης που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο. Ήδη, το ενδιαφέρον των Δήμων για την ένταξή τους […]

Περισσότερα

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με τίτλο: “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία”, έχει ενταχθεί στο Μέτρο 5.2 “ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ” του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά […]

Περισσότερα

Στόχοι του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία” είναι: -Η αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου -Η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας -Η παροχή κινήτρων για επιχειρηματική δραστηριότητα -Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικής κατάρτισης -Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Περισσότερα

Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) είναι το όργανο που σχεδιάζει και υλοποιεί το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης. Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) για την υλοποίηση του Σχεδίου “Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία” αποτελείται από τους: -Δήμο Βόρειας Κυνουρίας -Δήμο Τεγέας -Δήμο […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών της, για τη συνέχιση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» που υπάγεται στο Μέτρο 5.3 του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης μέχρι 31-12-2008 με δυνατότητα παράτασης κατά την έναρξη εφαρμογής των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας στο Αστρος Αρκαδίας από 5 έως 14 Νοεμβρίου 2008, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αναλυτική προκήρυξη, η περίληψη αυτής καθώς και το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται.

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών της, για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» που υπάγεται στο Μέτρο 2.2.5 «Συμπληρωματικές με δράσεις Ε.Γ.Τ.Π.Ε. παρεμβάσεις ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικές μειονεκτικές αγροτικές περιοχές» του Αξονα 2 «Αειφόρος ανάπτυξη της Υπαίθρου» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας στο Αστρος Αρκαδίας από 7 έως 14 Φεβρουαρίου 2008, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αναλυτική προκήρυξη, η περίληψη αυτής καθώς και το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται.

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με σχέση σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με: δύο (2) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, δύο (2) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ Μηχανικός Πολυτεχνικής σχολής και ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Δασολόγου. Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Εταιρείας στο Αστρος Αρκαδίας, από 19 Ιανουρίου έως 4 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επισυνάπτεται.

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δύο (2) άτομα ως εξής: Ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ασωπού» που υπάγεται στο Μέτρο 5.3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας / ανάπτυξη και ενδυνάμωση των κοινωνικών υπηρεσιών απασχόλησης» του Αξονα Προτεραιότητας 5 «Υποστήριξη και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης έως τις 31/08/2008 ημερομηνία λήξης του προγράμματος και ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Θεραπνών» που υπάγεται στο Μέτρο 2.2.5 «Συμπληρωματικές με δράσεις Ε.Γ.Τ.Π.Ε. παρεμβάσεις ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικές μειονεκτικές αγροτικές περιοχές» του Αξονα 2 «Αειφόρος ανάπτυξη της Υπαίθρου» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης έως τις 31/08/2008 ημερομηνία λήξης του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας στο Αστρος Αρκαδίας από 15 έως 25 Ιανουαρίου 2008, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αναλυτική προκήρυξη, η περίληψη αυτής καθώς και το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται.

Περισσότερα