Νέα Πρόσκληση για ιδιωτικές Επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής προτάσεων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στη νέα πρόσκληση με τίτλο «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών» του Προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020», στην περιοχή παρέμβασής της η οποία περιλαμβάνει 59 Δημοτικές/Τοπικές κοινότητες (ΔΚ/ΤΚ), που βρίσκονται στους Δήμους Άργους Μυκηνών, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων, Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασίας και Σπάρτης.

Δυνητικοί Δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), είναι οι εξής:

 • Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα (μη αλιείς) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για εκσυγχρονισμό μικρών και μικρών πολύ μικρών επιχειρήσεων.
 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις αφορούν σε:

 • Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο τομέα των τουριστικών εγκαταστάσεων και των τουριστικών καταλυμάτων.
 • Ίδρυση ή και εκσυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο τομέα της εστίασης.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του χονδρικού και/ή λιανικού εμπορίου.
 • Μικρές βιοτεχνικές μονάδες.
 • Παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση πλην των ειδών του τομέα αλιείας.
 • Αθλητικός τουρισμός.
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως ο αλιευτικός τουρισμός. (αποκλειστικά για αλιείς)
 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων. (αποκλειστικά για αλιείς)
 • Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών. (αποκλειστικά για αλιείς)
 • Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. (αποκλειστικά για αλιείς)
 • Επενδύσεις στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 

Προϋπολογισμός επενδύσεων – Ποσοστά ενίσχυσης:

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για όλες τις δράσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000€, ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000€. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις.

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και ο δικαιούχος μπορεί να λάβει ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% έως 80%. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή συνδυασμό τους.

 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας:

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ που αναφέρονται στο Παράρτημα I_A και Ι_Β «Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας» της αναλυτικής πρόσκλησης.

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης:

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), το οποίο λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr

 

Χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ ορίζεται η Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα: 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων η Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών, καθώς και τη διαδικασία υποβολής, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της) στην ιστοσελίδα (www.parnonas.gr) και από τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (www.alieia.gr).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των πεδίων του ΠΣΚΕ και άλλες διευκρινίσεις, αρμόδια πρόσωπα: κα Άννα Κορδονούρη και κα Μαρία Μπούζιου στον αριθμό τηλεφώνου 2757022807 και στο email: info@parnonas.gr.

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|