Αποτελέσματα υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου

Δείτε παρακάτω τους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 2/2021 ανά ειδικότητα, καθώς και τον πίνακα απορριπτέων:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΟΧ 2.2021_ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΟΧ 2.2021_ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΟΧ 2.2021_Τ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΟΧ 2.2021_Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚ. ΣΟΧ2.2021 ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝ. ΣΟΧ 2.2021

|