Δεν δίνεται παράταση στην Πρόσκληση του ΕΠΑΛΘ με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΕ ΑΟΤΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) ότι δεν θα δοθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 3044/63/CLLD.31/ΕΤΘΑ/14-10-2021 Πρόσκλησης με τίτλο «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών».

|