Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 (υλοποίηση μέχρι τέλος του 2018)

Από το 2016 έως και το 2024, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, συντάσσει κάθε χρόνο, Ετήσια Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, την οποία, μετά την έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Το ελληνικό ΠΑΑ 2014-2020, εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. C(2015)/9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής. Η συνολική δημόσια δαπάνη του, σύμφωνα με τη 3η τροποποίηση του που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2018, ανέρχεται περίπου στα 6 δισ. €, εκ των οποίων τα 4,7 δισ. € είναι πόροι του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα 1,3 δισ. € εθνικοί πόροι.

Το ΠΑΑ 2014-2020, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα, συμβάλει σε έξι (6) βασικές προτεραιότητες για την Αγροτική Ανάπτυξη, οι οποίες αναλύονται περαιτέρω σε υποπροτεραιότητες (περιοχές εστίασης):

Περιεχόμενο Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης

Ένα μεγάλο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2019 (έτη υλοποίησης 2014-2018), είναι οι πίνακες υλοποίησης. Στους πίνακες αυτούς περιγράφονται οι εντάξεις και οι πληρωμές των έργων. Σε μόλις τρία έτη από την έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020 (Δεκέμβριος 2015), υλοποιήθηκαν τα εξής:

Δεσμεύτηκε σε νέες προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα, περίπου το 87% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΑΑ 2014-2020 (6 δισ. €), δηλαδή 5,2 δισ. €. Ενεργοποιήθηκε δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του ΠΑΑ, με προκηρύξεις στα σημαντικότερα μέτρα όπως των νέων γεωργών, των σχεδίων βελτίωσης, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, των ομάδων παραγωγών, της συνεργασίας, της κατάρτισης των νέων γεωργών, της αγροτικής οδοποιίας, των εγγειοβελτιωτικών έργων, της εξισωτικής αποζημίωσης, της βιολογικής γεωργίας, των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων (γενετικοί πόροι, Comfusio, μείωση της νιτρορύπανσης, κλπ.) και του CLLD/LEADER.

Εντάχθηκε περίπου το 62% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΑΑ 2014-2020 (6 δισ. €), δηλαδή 3,7 δισ. €.

Πληρώθηκε περίπου το 35% της συνολικής Δημόσια Δαπάνης του ΠΑΑ 2014-2020 (6 δισ. €), δηλαδή 2,1 δισ. €, που αντιστοιχεί σε απορρόφηση του 42% της συνολικής Κοινοτικής Συμμετοχής του ΠΑΑ (4,7 δισ. €) δηλαδή 1,98 δισ. €.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό απορρόφησης του ελληνικού ΠΑΑ, σε μόλις τρία έτη από την έγκρισή του, είναι ίσο με το μέσο ποσοστό απορρόφησης όλων των ΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα χρόνο υλοποίησης λιγότερο από τα υπόλοιπα. Επίσης σε όρους συνολικών πληρωμών (κι όχι ποσοστού απορρόφησης), το ελληνικό ΠΑΑ, βρίσκεται πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο πληρωμών όλων των ΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συγκριτικά στατιστικά με υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, απεικονίζονται στα διαγράμματα που ακολουθούν:

 

Ειδικότερα ανά περιοχή εστίασης:

 • στις περιοχές εστίασης 2Β (νέοι γεωργοί), 6Α (μεταφερόμενα έργα Άξονα 3), 6C (rural Broadband), καθώς και στην προτεραιότητα 4 και στην περιοχή εστίασης 5D, (εξισωτική αποζημίωση, γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις και βιολογική γεωργία), ο ρυθμός πληρωμών είναι πολύ υψηλός,
 • στις περιοχές εστίασης 2Α (σχέδια βελτίωσης), 3Α (μεταποίηση), 5Α (εγγειοβελτιωτικά έργα), 6Β (CLLD), που περιλαμβάνουν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ο ρυθμός πληρωμών είναι ικανοποιητικός,
 • στην περιοχή εστίασης 5Ε (δασικά μέτρα), ο ρυθμός πληρωμών είναι μικρός, ενώ
 • στις περιοχές εστίασης 3Β (πρόληψη φυσικών καταστροφών), 5Β (ενέργεια από μεταποίηση) και 5C (ΑΠΕ από μεταποίηση και σχέδια βελτίωσης), έχει ξεκινήσει η ενεργοποίηση των δράσεων με νέες προσκλήσεις, για τις οποίες ωστόσο δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί σχετικές πληρωμές.

Στην Ετήσια Έκθεση, εξετάζεται επίσης η πρόοδος επίτευξης του πλαισίου επίδοσης για το 2018.

Το πλαίσιο επίδοσης είναι ένα νέο εργαλείο, με το οποίο γίνεται αποτίμηση της αποδοτικής εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, μέσω της επίτευξης των ορόσημων για το 2018. Σύμφωνα με αυτό, ένα ποσό για κάθε προτεραιότητα κρατείται μέχρι το 2019 ως αποθεματικό και μπορεί να αποδοθεί ξανά σε εκείνες τις προτεραιότητες που θα επιτύχουν τα ορόσημά τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση διαπιστώνεται επίτευξη όλων των οροσήμων για το 2018, με τη συντριπτική πλειοψηφία τους να ξεπερνά το 100% των τιμών τους.

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020, κατά τη διάρκεια του 2018, τροποποιήθηκε το σχέδιο αξιολόγησης και πραγματοποιήθηκαν έξι συναντήσεις κυρίως για την προετοιμασία των απαιτήσεων της Ετήσιας Έκθεσης, την αξιολόγηση του CLLD, αλλά και για την ανάπτυξη της ικανότητας αξιολόγησης των ΕΦΔ1. Επίσης προκηρύχθηκε και ανατέθηκε, μία μελέτη υποστήριξης για τον «Αξιολογητή Ετήσιας Έκθεσης 2019 του ΠΑΑ», καθώς και δύο θεματικές μελέτες για τον υπολογισμό των επιπτώσεων του ΠΑΑ στους υδατικούς πόρους και το έδαφος. Ενσωματώθηκαν οι δείκτες σε όλες τις εκδοθείσες προσκλήσεις και ενημερώθηκαν τα βασικά πληροφοριακά συστήματα και ο ειδικός χώρος στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ για θέματα αξιολόγησης. Σε συνεργασία με τους αξιολογητές, συλλέχθηκαν όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την Ετήσια Έκθεση. Τέλος έγινε επεξεργασία των νέων δεικτών της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 2014-2020 (ΕΑΔ) του ΠΑΑ συστάθηκε το 2016 και σήμερα αριθμεί 191 μέλη που προέρχονται από φορείς είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Κατά το έτος 2018, οι εργασίες της Μονάδας Υποστήριξης του Δικτύου επικεντρώθηκαν κυρίως: α) στην ολοκλήρωση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων για την ενεργοποίηση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ, β) στην υλοποίηση βασικών ενεργειών επικοινωνίας και πληροφόρησης, όπως η λειτουργία και ενημέρωσης της ιστοσελίδας του ΕΑΔ, η διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο διεθνών και κλαδικών εκθέσεων, γ) στη συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα άλλων χωρών, δ) στη διοργάνωση εκδηλώσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020. Η Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ έχει αναλάβει από το 2016 την υλοποίηση ενεργειών Δημοσιότητας του ΠΑΑ. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει εξειδικευμένα όλους τους ΕΦΔ ως προς τις υποχρεώσεις τους για τη τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, πραγματοποιεί ενέργειες δημοσιότητας του ΠΑΑ (όπως συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις αγροτικού ενδιαφέροντος, έκδοση ενημερωτικών εντύπων κ.ά.) και ενημερώνει τον ιστότοπο του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr, ο οποίος αποτελεί το βασικό εργαλείο επικοινωνίας.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα υλοποίησης του προγράμματος, εντός του 2018, έλαβε έγκριση για την 3η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020. Εκχώρησε αρμοδιότητες ΕΦΔ στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΡΑ, στη Γενική Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στις Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Δ/νσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων. Ενέκρινε την υπ. αριθμ. 3485/8-11-2018 (ΦΕΚ 5091/Β’/14-11- 2018) 2η τροποποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ). Προχώρησε στην ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη συνεχή πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ, στην προσαρμογή του ΠΣΚΕ[1] στις απαιτήσεις των μέτρων του ΠΑΑ και πραγματοποίησε ενέργειες αναβάθμισης του ΟΠΣΑΑ, διεπαφής μεταξύ ΠΣΚΕ και ΟΠΣΑΑ[2] και υποστήριξης των χρηστών του ΟΠΣΑΑ. Ολοκλήρωσε τη μελέτη εύλογου κόστους δαπανών για την αντικειμενικότερη συγκριτική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Τέλος σε ότι αφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία, το 2018 ολοκληρώθηκε η ex-ante αξιολόγηση η οποία εκπονήθηκε από την ΕΙΒ και η οποία κατέδειξε την ύπαρξη χρηματοδοτικού κενού, τόσο στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής (2,2 – 2,5 δισ. €), όσο και στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων (1,6 – 2,5 δισ. €). Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ex-ante αξιολόγησης, προτάθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) να αναλάβουν καθήκοντα Διαχειριστών για τα παρακάτω δύο (2) χρηματοδοτικά εργαλεία:

 1. Εγγύηση χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο – Διαχειριστής ΕταΕ.: Ξεκίνησε η διαδικασία για την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΕΤαΕ, η ολοκλήρωση της οποίας εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξάμηνο του 2019.
 2. Χρηματοδοτικό εργαλείο μικροπιστώσεων – Διαχειριστής ΕΤΕΑΝ: Για την υλοποίηση ενός τέτοιου εργαλείου είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου και των απαραίτητων διαδικασιών για την λειτουργία επενδυτικής τράπεζας οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σχετικοί Σύνδεσμοι για την Ετήσια Έκθεση

Το νέο site του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και Το νέο site του ΠΑΑ 2014-2020

 

Έργα του ΠΑΑ που αποτελούν Καλές Πρακτικές

Μέτρο 20 LEADER – Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου

Προϋπολογισμός: 95.768 €

Χρονοδιάγραμμα: 2012 – 2017

Ιστοσελίδα: www.climbinleonidio.com

 

 

Περιγραφή του έργου

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας είναι μια περιοχή που συνδέεται οικονομικά με τη γεωργική παραγωγή και την ήπια μορφή του τουρισμού. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η τουριστική περίοδος συρρικνώθηκε και υπήρξε ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Το Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου, υλοποιήθηκε μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΠΑΡΝΩΝΑΣ, το οποίο υποβλήθηκε από την Alpine Club of Athens με συμφωνία συνεργασίας με τον Δήμο Νοτίου Κυνουρίας. Οι κύριες δραστηριότητες αφορούσαν:

 • τη δημιουργία ενός αναρριχητικού πάρκου αποτελούμενου από περίπου 300 ορειβατικές διαδρομές,
 • την εγκατάσταση μόνιμων κλινοστρωμάτων,
 • τη δημιουργία οδών πρόσβασης στην αναρρίχηση,
 • τη δημιουργία ενός διαδικτυακού χώρου πληροφοριών,
 • την αγορά εξοπλισμού ορειβατικών διαδρομών,
 • τις κατάλληλες υποδομές πρόσβασης (παρακολούθηση – βελτίωση των διαδρομών) και χαρτογράφηση.

Αποτελέσματα του έργου

 • αύξηση της εποχικότητας και της προβολής,
 • ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας,
 • διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
 • αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής.

 

Μέτρο 6 LEADER – ELIANA BAKERY

Προϋπολογισμός: 191.317 €

Χρονοδιάγραμμα: 2010 – 2016

Ιστοσελίδα: www.eliana-bakery.gr

Η «μεταφόρτωση» από μια τοπική επιχείρηση σε μια πλήρως αναβαθμισμένη μονάδα παραγωγής στην «πεταλούδα του Αιγαίου»

 

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό εργαστηρίου για την παραγωγή παξιμαδιών, μπισκότων και παραδοσιακών προϊόντων ζαχαροπλαστικής στην Αστυπάλαια.

 • Οι δραστηριότητες του έργου περιλάμβαναν την αγορά πρόσθετου εξοπλισμού παραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας, με υψηλότερη παραγωγική ικανότητα για την κάλυψη της ζήτησης.
 • Η εταιρεία έχει μηχανογραφηθεί με κατάλληλο λογισμικό για τη διαχείριση πελατών – προμηθευτών, αποθήκης, τιμολόγησης και άλλων λογιστικών πράξεων.
 • Τέλος, η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000: 2005 (HACCP).

Αποτελέσματα του έργου

 • Το εργαστήριο κατάφερε να αυξήσει την παραγωγική του ικανότητα και να επεκτείνει την αγορά του σε άλλες αγορές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Παράλληλα δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας και δημιουργήθηκαν νέες οικογένειες στο νησί.
 • Μέσω της προώθησης των γευμάτων της Αστυπάλαιας, διαφημίστηκε το νησί και τα προϊόντα του εργαστηρίου είναι πλέον γνωστά από τους σεφ και έχουν γραφτεί πολλά άρθρα σε περιοδικά.
 • Όσον αφορά τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, οι περισσότεροι προέρχονται από τους τοπικούς παραγωγούς. Συνεπώς, η επένδυση βοήθησε έμμεσα τους τοπικούς παραγωγούς στην περαιτέρω ανάπτυξη τους.

 

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

 

|