Αναζήτηση εταίρων-ΟΤΔ για διακρατική συνεργασία στα πλαίσια της Π.Π. 2014-2020 του CLLD/LEADER

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, στοχεύει στη διακρατική συνεργασία με Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Ελλάδας και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη δικτύωση και την τόνωση της εξωστρέφειας.

Τα 3 διακρατικά σχέδια τα οποία έχουν υποβληθεί με συντονιστή την ΟΤΔ Πάρνωνας, είναι τα παρακάτω:

MALVASIA MYTH

Σκοπός της διακρατικής συνεργασίας με τίτλο “Μαλβαζίας Μύθος“, είναι η ανάδειξη και διάδοση του πολιτισμού του κρασιού, καθώς και η διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών με τα παραδοσιακά προϊόντα τους που έχουν την ποιότητα, τη φήμη και συνδέονται άμεσα με την περιοχή για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού. Επιδιώκεται η συνεργασία με 5 εταίρους από διάφορες περιοχές παραγωγής malvasia, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών/ πανεπιστημιακών φορέων, συλλογικών επαγγελματικών φορέων κ.λπ., με στόχο την:

  • Αξιοποίηση του ιστορικά δυνατού ονόματος του Malvasia οίνου
  • Αξιοποίηση της αμπελοκαλλιέργειας και οινοπαραγωγής Malvasia σε πολλές περιοχές της Μεσογείου για δικτύωση και συνεργασία των περιοχών

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διακρατική συνεργασία Malvasia Myth.

PARKS PROTECTION III – Management, Protection and Economic Development in Protected Areas

Το διακρατικό πρόγραμμα «PARKS PROTECTION III» αποτελεί εξέλιξη του διακρατικού Σχεδίου «PARKS PROTECTION ΙΙ– Διαχείριση, Προστασία και Οικονομική Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών», που υλοποιήθηκε κατά τη προγραμματική περίοδο 2007-2013, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ, καθώς και του διατοπικού Σχεδίου «PARKS PROTECTION: Διαχείριση, Προστασία και Οικονομική Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών», που υλοποιήθηκε κατά την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος Κ.Π. LEADER+

Σκοπός του Σχεδίου είναι η συνύπαρξη του ανθρώπινου πολιτισμού και της φύσης και η σύνδεση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τον εναλλακτικό τουρισμό, μέσα από τις προϋποθέσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Ο τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος. Τουρισμός και περιβάλλον (κοινωνικό, πολιτισμικό και φυσικό) είναι αλληλένδετα και μαζί παρέχουν μία αειφόρο οικονομική βάση δημιουργώντας παράλληλα «πράσινη» συνείδηση στην οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διακρατική συνεργασία “Parks Protection III“.

SHORT MEDITERRANEAN STORIES II

Το διακρατικό πρόγραμμα «Short Mediterranean Stories II» αποτελεί εξέλιξη του διακρατικού Σχεδίου «Short Mediterranean Stories II» που υλοποιήθηκε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ. Στόχος ήταν η δημιουργία μιας κοινής δράσης πολιτισμού για τους λαούς της Μεσογείου, μέσα από την ανάδειξη περιοχών που διαθέτουν σημαντικό πολιτιστικό και γαστρονομικό απόθεμα καθώς και ενδιαφέρον φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Απώτερος σκοπός είναι η καθιέρωση θεσμών ή εκδηλώσεων στις συμμετέχουσες περιοχές καθώς και η ουσιαστική δικτύωση των περιοχών μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών και ανταλλαγών. Ειδικότερα, η υλοποίηση του Σχεδίου είχε τους εξής επιμέρους στόχους:

  • καθιέρωση των θεσμών στις περιοχές και ποιοτική ενίσχυσή τους στις επόμενες διοργανώσεις
  • τουριστική ανάδειξη και προβολή των εναλλακτικών και ιδιαίτερων τουριστικών πόρων κάθε περιοχής
  • προβολή της τοπικής γαστρονομίας και των ποιοτικών τοπικών προϊόντων,
  • διεύρυνση των τοπικών και διακρατικών ομάδων (καλλιτέχνες, επιστήμονες, chefs, επιχειρηματίες κ.ά.) που ασχολούνται με τους θεσμούς που δημιουργούν οι Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες
  • διεύρυνση του κύκλου των Μικρών Μεσογειακών Ιστοριών με νέους τόπους, θεσμούς και δράσεις
  • ουσιαστική δικτύωση περιοχών και ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγών
  • δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας, ως εναλλακτικού τουριστικού οδηγού για τις περιοχές.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διακρατική συνεργασία “Short Mediterranean Stories II”.

|