Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 3ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος LEADER

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία», βάσει της απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ στην αρ. 3/18-04-2013 πράξη συνεδρίασης και βάσει της αρ. 15909/26-07-2013 έκθεσης προενταξιακού δειγματοληπτικού ελέγχου της ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αρ. 769/61/19.10.2012 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία στις 31 Ιανουαρίου 2013.

Δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των αποτελεσμάτων έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι έως τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013.

Δείτε τα αποτελέσματα ανά δράση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|