Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία», βάσει της απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ στην αρ. 1/24-01-2013 πράξη συνεδρίασης και βάσει της αρ. 6623/22-03-2013 έκθεσης προενταξιακού δειγματοληπτικού ελέγχου επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αρ. 450/61/20.06.2012 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012.

Δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των αποτελεσμάτων έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013.

Σημειώνεται ότι η Απόφαση Ένταξης των προτάσεων θα εκδοθεί μετά την εξέταση των ενστάσεων, την έγκριση των Τεχνικών Δελτίων και τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των δράσεων του τοπικού προγράμματος LEADER.

Επισυνάπτονται οι πίνακες με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανά μέτρο και δράση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

|