Αποτελέσματα Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων 1ης Προκήρυξης LEADER

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία», βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER της ΟΤΔ LEADER στις αρ. 3/19.04.20011 και 4/13.09.2011 πράξεις συνεδρίασης και βάσει της αρ. 9486/5-09-2011 έκθεσης δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου αποτελεσμάτων αξιολόγησης της ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων 1ης Προκήρυξης του τοπικού προγράμματος LEADER που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την αρ. 1277/61/16.11.2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2011.

Τα παρακάτω αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν με συστημένη επιστολή σε κάθε υποψήφιο. Δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των αποτελεσμάτων έχουν όλοι οι υποψήφιοι έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011. Σημειώνεται ότι η οριστική ένταξη των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων στο πρόγραμμα θα γίνει μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης των Τεχνικών Δελτίων και της μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ των δράσεων του τοπικού προγράμματος LEADER.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|