Προετοιμασία 1ης Προκήρυξης LEADER

Άρχισαν οι διαδικασίες προετοιμασίας της 1ης ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος
Μπαλτατζής στην Ανατολική Πελοπόννησο (Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία) για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μόνο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος
εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ. Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με
βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2794/710/8-04-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-04-2009) όπως ισχύει κάθε φορά.

Η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται να δημοσιευτεί τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου του 2010. Η προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας θα είναι δυο μήνες περίπου από την ημέρα της δημοσίευσης.

Επισυνάπτονται:
1. Παραρτήματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
2. ΚΥΑ 2974/2009 για τα καταλύματα και η τροποποίησή της
3. ΚΥΑ 401/10-03-10 εφαρμογής του Άξονα 4
4. Προδιαγραφές Μελών Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας
5. Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα της ΟΤΔ Πάρνωνα

Σημειώνουμε ότι στα παραρτήματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ενδέχεται να γίνουν μικρές διοθρώσεις κατόπιν της έγκρισής τους από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος. Τα οριστικά κείμενα θα συνοδεύουν το
αναλυτικό τεύχος προκήρυξης με τη δημοσίευση αυτής, ενώ θα αναρτηθούν εκ νέου στην ιστοσελίδα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 27550-24000, 24001, 23711
Πληροφορίες: Μαριλού Μπούζιου, Δημήτρης Παπαρούνης, Άννα Κοδέλλα, Άννα Κορδονούρη

Παραρτήματα της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

ΚΥΑ Καταλυμάτων_2974/2009 για καταλύματα

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 2974

ΚΥΑ 401/10-03-10 εφαρμογής του Άξονα 4

Τ.Σ.Π. – Συνοπτικές προδιαγραφές

Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα της ΟΤΔ Πάρνωνα

|