ΚΥΑ Καταλυμάτων για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Yπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (αρ. 2974) που αφορά τον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ.).
Οι οδηγοί εφαρμογής και τα υποδείγματα των φακέλων υποψηφιότητας των προγραμμάτων του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην Ο.Π.Α.Α.Χ.) και του Άξονα 4 (προσέγγιση LEADER) δεν έχουν εκδοθεί. Επίσης δεν έχει γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των ανωτέρω προγραμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπεύθυνοι: Σαράντος Λιάκας, Μαρία Μπούζιου, Δημήτρης Λύρας.

ΚΥΑ Καταλυμάτων 2974

|