23 Ιουλίου 2020

Η ΟΤΔ Πάρνωνα ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. 646/69/27-03-2019 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” της ΟΤΔ «”Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ”, συμπεριλαμβανομένου του δειγματοληπτικού ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της ανωτέρω συνολικής διαδικασίας ανά υποδράση καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία αξιολόγησης, τα οποία παρουσιάζονται σε Φύλλο Διοικητικού Ελέγχου κάθε αίτησης στήριξης αποστέλλονται ατομικά σε κάθε δυνητικό δικαιούχο.

Ο παραπάνω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

Ο δυνητικός δικαιούχος κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) βάσει σχετικού ΟΔΗΓΟΥ, έχει δικαίωμα να υποβάλει την προσφυγή του επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με την ανάλογη τεκμηρίωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της έγγραφης ενημέρωσής του.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER/CLLD

Σπυρίδων Φλώρος