Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γεωργούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.) και της επικείμενης προκήρυξης του Μέτρου 2 με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2014-2020, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων και έως 31/12/2021, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Το έργο θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε :

  • Δύο (2) Γεωπόνους ΠΕ
  • Έναν (1) Οικονομολόγο ΠΕ

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστορικό

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 17193/30.03.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ), η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα υποβάλλει φάκελο συμμετοχής στην εν λόγω πρόσκληση προκειμένου να πιστοποιηθεί ως Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και να ενταχθεί στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.) και να εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο που θα τηρείται στον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Κατόπιν της πιστοποίησης των Φορέων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα προκηρύξει το Μέτρο 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2014-2020, που αφορά χρηματοδοτούμενες συμβουλές προς τους γεωργούς σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία προς όφελος της πραγματικής παραγωγής και της πραγματικής ανάπτυξης. Η υλοποίηση του μέτρου θα γίνει με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. σκοπεύει να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης.

Αντικείμενο του Έργου

Στόχος του Έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γεωργούς για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης. Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα συμβάλλουν ώστε οι γεωργοί και κυρίως οι νέοι γεωργοί να βελτιώσουν την αειφόρο διαχείριση και τη συνολική απόδοση της εκμετάλλευσής τους, καθώς θα τους βοηθήσουν να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. Ως εκ τούτου, στόχος της δράσης είναι να ενθαρρύνεται η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος αυτής της συμβουλής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, όσοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).
γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.
ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.
θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.
ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.
κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.
λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.
Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:

1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω Κεφαλαίου 2.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό.
6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού.
7. Πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Πρόσκληση Παράρτημα με τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ».
8. Πιστοποιητικό απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Πρόσκληση Παράρτημα με τίτλο «ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ».
9. Πιστοποίηση Γεωργικού Συμβούλου και εγγραφή στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ
10. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
11. Τεκμηρίωση γενικής επαγγελματικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).
12. Τεκμηρίωση ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).
13. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες) ή Υπεύθυνη Δήλωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν στα επιθυμητά προσόντα, δε συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.
13.1. Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Πρόσκλησης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι:
Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας: Αγγελική Μανιταρά, Άννα Κορδονούρη, τηλ. 27570-22807, 27570-22808.
Στην Τρίπολη: Μιχάλης Πουλάκης, τηλ. 271-2711181.
Το υλικό της Ανακοίνωσης με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.parnonas.gr), απ’ όπου θα μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, μέχρι την Δευτέρα 17/05/2021 και ώρα 17:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γεωργούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.)», και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της (www.parnonas.gr) και στα γραφεία της.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α..

Λεωνίδιο, 07/05/2021
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, με τα κριτήρια κατάταξης και αξιολόγησης, τα προσόντα – αρμοδιότητες, τα παραρτήματα, κτλ, πατήστε εδώ.

|