Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Για να δείτε ή να κατεβάσετε τον πίνακα επιλεγέντων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, πατήστε εδώ.

 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης, ήτοι έως 31.12.2022, και δυνατότητα παράτασης εφόσον η Πράξη παραταθεί.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε:

ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγου Μηχανικού

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 5 «Υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Πάρνωνα Α.Ε.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστορικό

Η Ενταγμένη Πράξη με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037868, με την συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αφορά σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο κέντρο του Λεωνιδίου Αρκαδίας, ενός παραδοσιακού οικισμού και ιστορικού τόπου, με σκοπό την διαμόρφωση της ενιαίας μορφής του Κέντρου του και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών του. Μέσω της προτεινόμενης πράξης, θα γίνει ανάπλαση της κεντρικής οδού και των παρακαμπτηρίων, όπου και βρίσκονται τα περισσότερα καταστήματα του οικισμού και θα εγκατασταθούν νέες εφαρμογές βιώσιμης αστικής κινητικότητας και συστήματα έξυπνης πόλης. Επιπλέον, θα αναμορφωθούν οι όψεις των καταστημάτων σε μια ενιαία μορφή ανάδειξης του οικισμού και τέλος το εμπορικό επιμελητήριο Αρκαδίας, σε συνεργασία με τους τοπικούς επιχειρηματίες, θα προχωρήσουν σε ενέργειες προβολής και προώθησης του εμπορικού Κέντρου Λεωνιδίου. Η προτεινόμενη πράξη θα υλοποιηθεί σε 7 υποέργα, με τα κυρίως υποέργα να προωθούν καλές πρακτικές βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, προστασίας του περιβάλλοντος, ισότητας και ανάδειξης ταυτότητας.

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από 7 υποέργα:

  • Υποέργο 1: Ενέργειες προετοιμασίας φακέλου της Πράξης με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
  • Υποέργο 2: Ωρίμανση Μελετών. Αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής και των Τευχών Δημοπράτησης για την ανάπλαση του κεντρικού οδικού άξονα και των παρακαμπτήριων οδών Λεωνιδίου.
    Οι μελέτες που θα εκπονηθούν είναι Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη δημοπράτησης-ΣΑΥ & ΦΑΥ.
  • Υποέργο 3: Ανάπλαση Κεντρικού Οδικού Άξονα και Παρακαμπτηρίων Λεωνιδίου. Αντικείμενο του Υποέργου 3 είναι η ανάπλαση/ αναβάθμιση του Κεντρικού Οδικού Άξονα Λεωνιδίου, όπου προτείνεται η δημιουργία ενός δρόμου ήπιας κυκλοφορίας που να συνάδει με τη σύγχρονη όψη μιας κεντρικής οδού παραδοσιακού οικισμού, που έχει όμως και υπερτοπικό χαρακτήρα. Η πρόταση σκοπό έχει να προβλέψει τις υποδομές των δικτύων έτσι που να μην είναι απαραίτητο κάθε φορά να καταστρέφεται και να ανακατασκευάζεται τμήμα της οδού. Ένα έργο με πρόβλεψη σε βάθος χρόνου.
  • Υποέργο 4: Προμήθεια εφαρμογών έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας Λεωνιδίου. Το υποέργο αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
  • Υποέργο 5: Υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Το αντικείμενο του Υποέργου αφορά στην υποστήριξη και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των Υποέργων 2,3,4 και 6 της προτεινόμενης πράξης.
  • Υποέργο 6: Ανάδειξη ταυτότητας Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Λεωνιδίου. Το αντικείμενο του Υποέργου 6, είναι η ανάδειξη ταυτότητας του ανοικτού κέντρου εμπορίου Λεωνιδίου, μέσω της αναβάθμισης των όψεων των εμπορικών και λοιπών καταστημάτων του Κεντρικού Άξονα.
  • Υποέργο 7: Υπηρεσίες Προβολής & προώθησης Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Λεωνιδίου. Το αντικείμενο του Υποέργου αφορά ενδεικτικά: σε συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών, στη διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής (με έμφαση σε δράσεις πολιτισμού, όπως μουσική, εκθέσεις, προβολές, ομιλίες, οργανωμένοι περίπατοι κ.ά.). Το παραπάνω Υποέργο θα υλοποιηθεί από το Επιμελητήριο Αρκαδίας

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).
γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.
ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.
θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.
ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.
κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.
λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγραφο 4 του Ν. 1599/1986.

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:

1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω Κεφαλαίου 3.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό.
6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού.
7. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
8. Τεκμηρίωση γενικής επαγγελματικής εμπειρίας.
9. Τεκμηρίωση ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας.
10. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες).
Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν στα επιθυμητά προσόντα, δε συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.

Επιπλέον κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

Η Εταιρεία θα διατηρήσει στο αρχείο της τα παραπάνω δικαιολογητικά για όσο διάστημα απαιτείται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Πράξης.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνες για τη διανομή της Πρόσκλησης και για παροχή τυχόν διευκρινίσεων ή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 έως 17:00, είναι η κ. Άννα Κορδονούρη και η κ. Μαρίνα Τριτάκη, τηλ. 27570-22807, 27570-22808.

Το υλικό της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πάρνωνα Α.Ε.(www.parnonas.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, μέχρι την Πέμπτη 22/04/2021 και ώρα 16.00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» της Πράξης με τίτλο: “ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της Πάρνωνα Α.Ε.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της (www.parnonas.gr) και στα γραφεία της.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Λεωνίδιο, 09/04/2021
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, με το αναλυτικό αντικείμενο του έργου, τα απαραίτητα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης, την απαραίτητη εμπειρία, τα παραρτήματα κτλ, πατήστε εδώ.

|