Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης – μυοκτονίας σε μισθωμένα διαμερίσματα στη πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME)

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. προκειμένου να προβεί στην απολύμανση – μυοκτονία εξήντα έξι (66) μισθωμένων διαμερισμάτων στη πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME), καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών απολύμανσης – μυοκτονίας να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες αφορούν τα παρακάτω:

1. Απολύμανση – μυοκτονία

Σκοπεύει να συμβάλλει στην καταπολέμηση παντός είδους ανεπιθύμητων εντόμων υγειονομικής σημασίας η παρουσία των οποίων ενδέχεται να δημιουργήσει εστίες μόλυνσης στα διαμερίσματα για τους ωφελούμενους και να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους γενικότερα.

Οι κατ’ ελάχιστο προδιαγραφές που θα ζητηθούν είναι οι κάτωθι:

 • Οι δραστικές ουσίες θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την Ελληνική αγορά, να κυκλοφορούν σε χώρες της Ε.Ε, πρέπει δε να συνοδεύονται από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα.
 • Θα πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια δράσης αλλά κυρίως μικρή οξεία τοξικότητα.
 • Θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία των πυρεθρινοειδών ή των καρβαμιδικών.
 • Κατά την απεντόμωση στα κτίρια θα χρησιμοποιηθεί 1lt διαλύματος/30 m2 και θα επιλεχθούν τα σημεία ψεκασμού (γωνίες, σοβατεπί, σημεία με υγρασία, εσωτερική και εξωτερική περίμετρος των διαμερισμάτων αίθουσες, κλιμακοστάσια τουαλέτες κ.λπ.).
 • Οι ψεκασμοί θα διαρκέσουν ως το τέλος του έτους και θα είναι κατ’ ελάχιστον δύο (2).
 • Επειδή η εκτέλεση της παρούσας εργασίας απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό με αντίστοιχη εμπειρία και τεχνογνωσία ως προς την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος αλλά και ως προς τη διαχείριση των εργασιών και των χημικών σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, προσφορά για την εκτέλεση εργασίας μπορούν να υποβάλλουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

2. Απολύμανση κατά του κορωνοϊού (Covid-19)

Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας για την αποφυγή της διάδοσης του COVID-19, θα πρέπει η εταιρεία να προβεί και στην απολύμανση κατά του κορωνοϊού σε κλειστούς χώρους.

Οι κατ’ ελάχιστο προδιαγραφές που θα ζητηθούν είναι οι κάτωθι:

• Η απολύμανση θα πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά με σκευάσματα υγειονομικής σημασίας, οι προδιάγραφες των οποίων καθώς και το πιστοποιητικό εφαρμογής θα είναι διαθέσιμα με την ολοκλήρωση της εφαρμογής.
• Το σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί να είναι διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου με ποσοστό συγκέντρωσης 1(κ/ο).
• Η εφαρμογή να διεξάγεται με την χρήση ψυχρού εκκενωτή.
• Οι ψεκασμοί θα διαρκέσουν ως το τέλος του έτους και θα είναι κατ’ ελάχιστον είκοσι (20).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

1. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο,
2. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπο ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων εφαρμογών,
3. Δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα για την άρτια εκτέλεση των ζητουμένων υπηρεσιών ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι πιστοποιητικά ISO (Αντίγραφο Πιστοποιητικό διαχειριστικού συστήματος ποιότητας ISO 9001:2015,
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (επί ποινή αποκλεισμού) του υποψηφίου αναδόχου με την οποία δηλώνει ότι:

 • Πληροί τους όρους, τις απαιτήσεις της μελέτης και τους αποδέχεται.
 • Διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την υλοποίηση της εργασίας.
 • Έλαβε γνώση όλων των τοπικών συνθηκών της περιοχής που θα εκτελεστεί η εργασία.
 • Τα χημικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της εργασίας και τα πιστοποιητικά με τα οποία θα εγκριθεί.
 • Τα πιστοποιητικά των εφαρμογών απολύμανσης – μυοκτονίας που θα πραγματοποιεί ο ανάδοχος θα εκδίδονται για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά και θα παραδίδονται στη Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Οι υπηρεσίες απολύμανσης – μυοκτονίας σε κάθε διαμέρισμα θα πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του προσωπικού της Αναπτυξιακής Πάρνωνα το οποίο και θα πιστοποιεί τις εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Τρίτη 23/02/2021 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dlagou@parnonas-estia.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για την παραπάνω υπηρεσία, ορίζεται το ποσό των 2.200,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Η παραπάνω υπηρεσία θα έχει διάρκεια μέχρι και 31-12-2021. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Δήμητρα Λαγού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 2712 711181 και στο email: dlagou@parnonas-estia.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

 

|