Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση 9θέσιου οχήματος (mini-van)

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. έχει ανάγκη μίσθωσης 9θέσιου οχήματος (mini-van), στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME). Γι΄αυτό το λόγο καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • Διάρκειας έως 31/12/2021, για το σύνολο των ημερών και για απεριόριστα χιλιόμετρα
 • 24ωρη οδική βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης
 • Άμεση αντικατάσταση οχήματος με όχημα ίδιας κατηγορίας και προδιαγραφών, σε περίπτωση βλάβης
 • Μικτή ασφάλιση με ποσό απαλλαγής 1500,00€ ή χαμηλότερο
 • Ασφάλεια προς Τρίτους
 • Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαιτούμενα από τον ΚΟΚ εξαρτήματα, καθώς και με πλήρη σειρά εργαλείων. • Το όχημα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας (ενδεικτικά service, ΚΤΕΟ)
 • Καύσιμο: Πετρέλαιο / Βενζίνη
 • Κυβισμός: >1500cc
 • Μέγιστη παλαιότητα: 5 έτη
 • Σύστημα κλιματισμού (Clima ή AIRCONDITION) επαρκούς απόδοσης
 • Ελαστικά καινούρια τελευταίου έτους προ της παράδοσης των οχημάτων, κατάλληλα για πορεία σε άσφαλτο
 • Άνευ οδηγού. Το όχημα θα οδηγείται από επαγγελματία οδηγό (άδεια οδήγησης Γ’), που έχει προσληφθεί επί τούτου, από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Πέμπτη 04/02/2021 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dlagou@parnonas-estia.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για την παραπάνω υπηρεσία, ορίζεται το ποσό των 14.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Η μίσθωση θα διαρκέσει έως τις 31-12-2021, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς στη λήξη της περιόδου μίσθωσης. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζήμια τη σύμβαση οποτεδήποτε, με αιτιολογημένη απόφασή της. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α θα μπορεί να λύσει την σύμβαση μονομερώς εφόσον αυτή κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της μίσθωσης του οχήματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Σε κάθε περίπτωση μετά την ως άνω καταγγελία ο «Ανάδοχος» που θα προκύψει δεν διατηρεί καμία απαίτηση για το υπόλοιπο της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής του. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Δήμητρα Λαγού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 2712 711181 και στο email: dlagou@parnonas-estia.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|