Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών γενικής καθαριότητας σε μισθωμένα διαμερίσματα στη πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME).

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. προκειμένου να προβεί στην καθαριότητα μισθωμένων διαμερισμάτων με μέσο όρο εμβαδού 80 τ.μ. στη πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME), καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων – κατοικιών και επαγγελματικών χώρων να υποβάλει οικονομική προσφορά για τη παραπάνω υπηρεσία.

Αναλυτικά, το αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνει τα παρακάτω:

• Γενική καθαριότητα σε έως και πενήντα (50) διαμερίσματα με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:

➢ Απομάκρυνση συσκευασιών και λοιπών απορριμμάτων
➢ Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων
➢ Καθαρισμός πορτών
➢ Καθαρισμός ντουλαπιών – ντουλάπες δωματίων
➢ Καθαρισμός χώρου μπάνιου
➢ Καθαρισμός χώρου κουζίνας

• Όλα τα υλικά και απορρυπαντικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν θα συμπεριλαμβάνονται στην υπηρεσία.
• Η ολοκλήρωση της καθαριότητας των διαμερισμάτων θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα δοθεί από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, με το δικαίωμα να πραγματοποιηθούν και λιγότερες υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα, βάσει του άρθρου 68 του ν.3863/2010:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν
Ημέρες και ώρες εργασίας
Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού (ΜΗΝΙΑΙΟ) που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες μικτές αποδοχές των εργαζομένων

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 16:00, ως εξής:

  • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
  • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dlagou@parnonas-estia.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για την παραπάνω υπηρεσία, ορίζεται το ποσό των 2.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Η παραπάνω υπηρεσία θα έχει διάρκεια μέχρι και 31-12-2021. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Δήμητρα Λαγού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 2712 711181 και στο email: dlagou@parnonas-estia.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

 

|