Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε. και ένα (1) άτομο με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε., στο πλαίσιο παρακολούθησης και επίβλεψης συγχρηματοδοτούμενων έργων και έργων δανειακών συμβάσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε:

  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.
  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.

Το αντικείμενο των συμβάσεων συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες παρακολούθησης και επίβλεψης συγχρηματοδοτούμενων έργων και έργων δανειακών συμβάσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστορικό

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.

H Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό εγγραφής ID 1936. Η Εταιρεία διαθέτει οργανωμένη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα, με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού και συνεργατών, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει, προκειμένου να αναλάβει αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων και μελετών, ώστε να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους ΟΤΑ για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεών τους. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα η Εταιρεία στελεχώνεται πλήρως με βάση την νομοθεσία, έχει οριστεί Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχουν αρμοδίως καθοριστεί τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα.

Η Εταιρεία στα καταστατικά της κείμενα περιλαμβάνει την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Επίσης η Εταιρεία έχει συνάψει Προγραμματικές Συμβάσεις με τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αντικείμενο την τεχνική – διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών των Δήμων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Εταιρεία είναι Φορέας Υλοποίησης Έργων ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 για λογαριασμό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ο οποίος δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργων, των παρακάτω Πράξεων:

  1. «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/Β’ΦΑΣΗ» ενταγμένη στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό MIS 5004008, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5298/28-12-2016 Απόφαση Ένταξη της Πράξης και της τροποποιήσεις αυτής, κατόπιν της από 08-03-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Αναπτυξιακής για την υλοποίηση της ως άνω πράξης.
  2. «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ενταγμένη στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό ΟΠΣ 5001524, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ 5739/05-05-2017 Απόφαση Ένταξη της Πράξης και την υπ’ αριθ. πρωτ. 10115/12-11-2019
    τροποποίηση αυτής, κατόπιν της από 11-07-2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Αναπτυξιακής για την υλοποίηση της ως άνω πράξης.
  3. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και με Καινοτομία 2014-2020», Κωδικό ΟΠΣ 5017273, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1224/279/Α3/28-02-2019 Απόφαση Ένταξη της Πράξης, κατόπιν της από 15-01-2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Αναπτυξιακής για την υλοποίηση της ως άνω πράξης.
  4. «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και με Καινοτομία 2014-2020», Κωδικό ΟΠΣ 5037868, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4296/1458/Α3/28-06-2019 Απόφαση Ένταξη της Πράξης, κατόπιν της από 19-11-2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Αναπτυξιακής για την υλοποίηση της ως άνω πράξης.

Επιπλέον η Εταιρεία έχει συνάψει με τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας τις παρακάτω προγραμματικές συμβάσεις:

  1. Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού» ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 39140/27-07-2018 απόφαση ένταξης του έργου.
  2. Προγραμματική Σύμβαση για την επίβλεψη του έργου «Ασφαλτόστρωση Δρόμου Κοσμά – Φυλάτικα Τ.Κ. Κοσμά» ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2283/11-09-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης και την υπ΄ πρωτ. 2339/20-09-2019 τροποποίηση αυτής.

Αντικείμενο του Έργου

Στο Πλαίσιο υλοποίησης, παρακολούθησης και επίβλεψης συγχρηματοδοτούμενων έργων και έργων δανειακών συμβάσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας η Εταιρεία έχει αναλάβει εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, σύνταξη προμελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων όπου απαιτείται).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».
4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργου.
8. Διαχείριση, παρακολούθηση επίβλεψη της υλοποίησης του Έργου.
9. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
11. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Πρόσκλησης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Άννα Κορδονούρη, στα τηλέφωνα 27570 22807-8.
Το υλικό της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα: www.parnonas.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 30/10/2020 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο παρακολούθησης και επίβλεψης συγχρηματοδοτούμενων έργων και έργων δανειακών συμβάσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, με την περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τις προυποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικα, κτλ πατήστε εδώ

|