Πρόσκληση Των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Με Αρ. Μ.Α.Ε 34250/21/β/95/005 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 29117314000 σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 6 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στη Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  • Απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4735 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020).
  • Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας.
  • Έγκριση τροποποίησης της σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER-EK νέου εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην ΕΔΠ LEADER.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει την 16 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας με τα ίδια θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χαράλαμπος Λυσίκατος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|