Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, ύστερα από το υπ’ αριθ. 09/16-03-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ.

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Υποστήριξη Προγραμματικών Συμβάσεων, Έργων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020» και ειδικότερα από την υπογραφή της σύμβασης για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι 31-2-2023.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε:

  • Έξι (6) άτομα με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
  • Τέσσερα (4) άτομα με ειδικότητα Αρχιτέκτονα μηχανικού.
  • Τρία (3) άτομα με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.
  • Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.
  • Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Χημικού Μηχανικού Π.Ε.
  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Έργων Υποδομής Τ.Ε.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο, καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι τη Δευτέρα 13/04/2020 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την υποστήριξη έργων «Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων, Έργων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Προκήρυξης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Άννα Κορδονούρη και η κα Μαρίνα Τριτάκη στα τηλέφωνα 2757022807- 2757022808.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ: www.parnonas.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

 

Λεωνίδιο, 30/03/2020
Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ
O Γενικός Διευθυντής

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|