Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση διαμερισμάτων /οικιών από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME.

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για τη μίσθωση διαμερισμάτων/οικιών στην πόλη της Τρίπολης, με σκοπό την προσωρινή φιλοξενία αιτούντων άσυλο, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

 • Την υπ. αρ. 28/10-08-2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Τρίπολης αναφορικά με την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας για το Έργο «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο – Housing program for asylum seekers», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα.
 • Την υπ. αρ. 23/09-12-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα αναφορικά με την Έγκριση συνέχισης του Έργου με νέο τίτλο «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)» για το έτος 2020, που θα υλοποιήσουν από κοινού το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης.
 • Τη σύμβαση συνεργασίας με αριθμό με αριθμό GRC01/2020/0000000222/03-01-2020 μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.
 • Την υπ. αρ. 4/29-01-2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα αναφορικά με την έγκριση Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση διαμερισμάτων/οικιών από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στο πλαίσιο του ως άνω Έργου.

Το Πρόγραμμα «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), αφορά τη παροχή στέγασης αιτούντων άσυλο στην πόλη της Τρίπολης και την παροχή ολοκληρωμένης στήριξης στους ωφελούμενους, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, παραπομπή σε ιατρική και νομική στήριξη, υποστήριξη διερμηνείας και βοήθεια για τις μετακινήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα διαμερίσματα/ οικίες που θα μισθωθούν για την φιλοξενία των προσφύγων θα πρέπει να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • Να έχουν επαρκή χώρο διαβίωσης, ικανό να στεγάσει 6 άτομα, τα οποία θα μπορούν να εναλλάσσονται ανάλογα με την πορεία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου ή μετεγκατάστασης και να έχουν επιφάνεια κατά μέσο όρο 60 – 90 τ.μ.
 • Να βρίσκονται εντός της πόλης της Τρίπολης.
 • Να βρίσκονται σε τοποθεσία, η οποία θα διασφαλίζει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές (νοσοκομείο, κοινωφελείς δομές, σούπερ-μάρκετ και αγορές αγαθών, στάση αστικής συγκοινωνίας).
 • Να διαθέτουν καλές συνθήκες υγιεινής, μπάνιο, φρέσκο και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, πόσιμο νερό και σύνδεση με υποδομές αποχέτευσης.
 • Να διαθέτουν ή να υπάρχει πρόβλεψη για επαρκή θέρμανση, κλιματισμό και ζεστό νερό.
 • Να έχουν ή να αποκτήσουν εγκαίρως τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την ενοικίαση ακινήτων, όπως αυτά ορίζονται από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, ενεργειακής απόδοσης).
 • Είναι επιθυμητή η πρόσβαση σε αυτά των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

 • Η μίσθωση των διαμερισμάτων/οικιών θα πραγματοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, η οποία θα συνάψει μισθωτήριο συμβόλαιο με τους ιδιοκτήτες. Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα αναρτηθεί στο σύστημα TAXIS.
 • Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα θα αναλάβει απευθείας την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ και των κοινοχρήστων. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται με το ΑΦΜ και την επωνυμία της Εταιρείας.
 • Η διάρκεια του μισθωτηρίου συμβολαίου για κάθε διαμέρισμα/οικία θα είναι από την υπογραφή του έως 31-12-2020, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των δύο μερών.
 • Το ύψος του μισθώματος θα κλιμακώνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά (μέγεθος, όροφος, θέση, παροχές) και την κατάσταση του κάθε διαμερίσματος/οικίας.
 • Τα ενοίκια θα προκαταβάλλονται στην αρχή του κάθε τριμήνου μίσθωσης, έως τη λήξη του συμβολαίου.
 • Στην περίπτωση που υπάρχουν τεχνικές ελλείψεις (π.χ. βάψιμο, ηλεκτρολογικές ατέλειες κ.ά.) και εφόσον απαιτηθεί από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προβεί υποχρεωτικά στις απαραίτητες τεχνικές εργασίες (πριν την παράδοση της οικίας προς ενοικίαση και εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος), προκειμένου αυτό να καταστεί λειτουργικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση.
 • Θα οριστούν άτομα από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, επιφορτισμένα με την καθημερινή επίβλεψη των διαμερισμάτων που θα μισθωθούν. Τα άτομα αυτά θα είναι διαθέσιμα προς επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες ανά πάσα στιγμή για επίλυση τυχόν προβλημάτων.
 • Σε περίπτωση επιπλωμένων διαμερισμάτων/οικιών, το σύνολο της επίπλωσης θα πρέπει να απομακρυνθεί με ευθύνη του ιδιοκτήτη πριν την ημερομηνία παράδοσης. Εφόσον η επίπλωση παραμείνει στο διαμέρισμα/οικία μετά την ημερομηνία παράδοσης, ο μισθωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φθορές που θα προκληθούν σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή άλλο πρόσωπο που φέρει σχετική εξουσιοδότηση, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 17:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις kdimogianni@parnonas-estia.gr και info@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της αίτησης, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται μέσω προτύπου που είναι διαθέσιμο στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας. Σε περίπτωση υπογραφής της αίτησης από άτομο που φέρει εξουσιοδότηση, η αίτηση συνοδεύεται από το έγγραφο της εξουσιοδότησης (Έντυπη εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).

Στον φάκελο υποβολής ή στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη «Για τη μίσθωση διαμερισμάτων /οικιών στο πλαίσιο του Έργου ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη».

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα δεν αποτελεί πρόσκληση υποβολής προσφοράς και η Αναπτυξιακή Πάρνωνα δε δεσμεύεται να συνάψει σύμβαση με όσους εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον. Η τελική επιλογή των διαμερισμάτων/ οικιών θα πραγματοποιηθεί μετά από επιτόπιο έλεγχο αυτών από αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και Καταλληλότητας και οριστικοποίηση του ύψους του μισθώματος, σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης του αριθμού αναζητούμενων κατοικιών σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του και για αυτό ενθαρρύνονται οι ιδιοκτήτες να τις υποβάλλουν το ταχύτερο δυνατόν.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • Μετά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Επιτροπή Ελέγχου και Καταλληλότητας, που θα έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα θα προβεί σε επιτόπιο έλεγχο των διαμερισμάτων/ οικιών, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη.
 • Στην περίπτωση που τα διαμερίσματα/οικίες κριθούν κατάλληλα, προτείνεται στον ιδιοκτήτη το ύψος του μισθώματος.
 • Σε περίπτωση συμφωνίας και απόφασης εκ μέρους της Αναπτυξιακής Πάρνωνα για υπογραφή σύμβασης, υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη – υποχρεωτικά – τα κάτωθι δικαιολογητικά σύμβασης:
 1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ιδιοκτήτη/ων.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση περί σύμφωνης γνώμης συνιδιοκτητών (μόνο σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας).
 3. Ευκρινές αντίγραφο 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού του ιδιοκτήτη.
 4. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ και ΔΕΥΑΤ, με εμφανείς τους αριθμούς παροχής.
 5. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη/ων για την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών προς παράδοση των γραφείων, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (θα αναγράφεται στο σώμα της δήλωσης).
 • Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του μισθίου σε λειτουργία: 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνη για τη διανομή της παρούσας και για την παροχή πληροφοριών είναι η κα. Κωνσταντίνα Δημόγιαννη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 2712-711181 και στο email: kdimogianni@parnonas-estia.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|