Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης του παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ έχει ανάγκη να προβεί στην ασφαλιστική κάλυψη του Παραρτήματός της που διατηρεί στη πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο συνέχισης του Έργου «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», για το έτος 2020, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων). Γι’ αυτό τον λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλίσεων να υποβάλει οικονομική προσφορά. Η παραπάνω υπηρεσία αφορά ασφάλιση επαγγελματικού χώρου επιφάνειας 111,39 τ.μ. και βοηθητικού – αποθηκευτικού χώρου επιφάνειας 109,63 τ.μ. με έτος κατασκευής το 2002, που προορίζονται για τις ανάγκες υλοποίησης του παραπάνω Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή για τις εξής καλύψεις:

Ασφαλισμένη Αξία Οικοδομής/ Βελτιώσεις: 5.000.00€
Ασφαλισμένη Αξία Περιεχομένου: 15.000.00€

Βασικές Καλύψεις:

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Καπνός
 • Διατάραξη Δημόσιας Τάξης, Κακόβουλες Ενέργειες, Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Φυσικά φαινόμενα, Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων, Σωληνώσεων
 • Κλοπή
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις- Συσκευές
 • Απώλεια Ενοικίων
 • Αντικείμενα εκτός της Οικοδομής (ειδικές κατασκευές που βρίσκονται σε άμεση σχέση με το ασφαλισμένο κτίριο, τέντες, πινακίδες, εγκαταστάσεις κεραιών, υπόστεγα κ.λπ.)

Αστική Ευθύνη:

 • Σωματική βλάβη ή Υλική ζημιά
 • Γενική Αστική Ευθύνη
 • Κάλυψη χρημάτων (από διάρρηξη ή οδικού ατυχήματος)
 • Επίδομα λόγω διακοπής εργασιών
 • Δαπάνη Μελετών και Έκδοσης Αδειών
 • Δαπάνη παροχής πρώτων βοηθειών σε επισκέπτες – πελάτες
 • Προστασία υππασφάλισης
 • Νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία
 • Αναπροσαρμογή Ασφαλισμένου Κεφαλαίου λόγω Αύξησης Τιμών Καταναλωτή

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν:

 • Τεχνική προσφορά ή φυλλάδια και
 • Οικονομική προσφορά,

έως την Παρασκευή 31/01/2020, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 π.μ. – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλιστικής κάλυψης.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Συνολικό ποσό υπηρεσίας έως 350,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων για χρονική διάρκεια έως 31/12/2020.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|