Πίνακας επιλεγέντων και απορριπτέων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 1887/19-09-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο του τ.π. CLLD/LEADER

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Α/Α

Πρωτ. αίτησης Ειδικότητα Βαθμολογία
1. 2039/27-9-2019 Π.Ε. Οικονομολόγων

4,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Α/Α

Πρωτ. αίτησης Ειδικότητα

Αιτιολογία

1.

2069/30-09-2019

Π.Ε. Οικονομολόγων

Δεν Πληρούσε Τα Τυπικά Προσόντα (Δεν Προσκομίστηκαν Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την εμπειρία)

2

2038/27-9-2019

Π.Ε. Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Δεν Πληρούσε Τα Τυπικά Προσόντα (Δεν Προσκομίστηκαν Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την εμπειρία)

3

2075/30-09-2019

Δεν Πληρούσε Τα Τυπικά Προσόντα (Δεν Προσκομίστηκαν Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά)

 

Κατεβάστε τον πίνακα επιλεγέντων και απορριπτέων, εδώ.

|