Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη – Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli»,της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το ισχύον καταστατικό της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με αρ. ΓΕΜΗ 2911731400.
  2. Τον Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία.
  3. Την με αριθμό GRC01/2019/0000000185/28-12-2018 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
  4. Τις ανάγκες προσωρινής αναπλήρωσης μισθωτού της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε. του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28.12.2009)
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325 /2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  Αποκατάσταση αδικιών  και άλλες διατάξεις».
  7. Την αρ. 18/19-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την έγκριση ανακοίνωσης για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που εδρεύει στο Λεωνίδιο του Νομού Αρκαδίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη – Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli», με τη χρηματοδότηση της DG HOME, συνολικής διάρκειας έως δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση κοινής έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Το έργο θα υλοποιηθεί στην πόλη της Τρίπολης.

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS-Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων).

Στο πλαίσιο των παραπάνω θα απασχοληθεί ένα άτομο ως ακολούθως (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101 Τρίπολη Συνοδός ΤΕ έως δύο (2) μήνες

1

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το υλικό της Ανακοίνωσης με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.parnonas.gr), απ’ όπου θα μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον χώρο ανακοινώσεων του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στην Τρίπολη Αρκαδίας επί της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου 2Α, καθώς και στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Λεωνίδιο.

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Ανακοίνωσης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι:

Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας: Αγγελική Μανιταρά, Άννα Κορδονούρη, τηλ. 27570-22807, 27570-22808.

Στην Τρίπολη: Μιχάλης Πουλάκης, τηλ. 271-2711181.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ή στο Παράρτημα της Εταιρείας στην Τρίπολη (Δ/νση: Αλεξάνδρου Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας) μέχρι την Παρασκευή 11/10/2019 και ώρα 14:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

 

 

Λεωνίδιο, 01/10/2019

Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μαρίνης Μπερέτσος

Γενικός Διευθυντής

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το Παράρτημα της Γλωσσομάθειας, πατήστε εδώ και της Απόδειξης Χρήσης Υπολογιστών, εδώ.

|