ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη – Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli»,της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ., εχοντας υπόψη:

 1. Το ισχύον καταστατικό της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με αρ. ΓΕΜΗ 2911731400.
 2. Τον Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία.
 3. Την με αριθμό GRC01/2019/0000000185/28-12-2018 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
 4. Τις ανάγκες προσωρινής αναπλήρωσης μισθωτού της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε. του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28.12.2009)
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325 /2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 7. Την υπ’ αρ. 17/04-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την έγκριση ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που εδρεύει στο Λεωνίδιο του Νομού Αρκαδίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη – Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli», με τη χρηματοδότηση της DG HOME, συνολικής διάρκειας έως δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση κοινής έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Το έργο θα υλοποιηθεί στην πόλη της Τρίπολης.

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS-Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων).

Στο πλαίσιο των παραπάνω θα απασχοληθεί ένα άτομο ως ακολούθως, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κωδικός απασχόλησης: 101
Τόπος εκτέλεσης: Τρίπολη
Ειδικότητα: Διερμηνέας Φαρσί-Νταρί
Διάρκεια σύμβασης: έως δύο (2) μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα στην Μετάφραση και Διερμηνεία ή στη Μετάφραση ή στη Διερμηνεία ή με ειδίκευση Μετάφρασης ή με ειδίκευση Διερμηνείας στην γλώσσα Φαρσί-Νταρί ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία ενός (1) έτους στη μετάφραση και διερμηνεία της γλώσσας Φαρσί-Νταρί, ή οποιοδήποτε πτυχίο Πανεπιστημίου από χώρες που τα Φαρσί-Νταρί είναι επίσημη, ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γλώσσας Φαρσί-Νταρί (επιπέδου Β2 κατ’ ελάχιστο).

Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση δεν καλυφθεί από τους υποψήφιους που πληρούν τα παραπάνω τυπικά προσόντα, θα επιλεγούν υποψήφιοι με μητρική γλώσσα την Φαρσί-Νταρί. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η αξιολόγηση της καλής γνώσης των δύο γλωσσών θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή αξιολόγησης, εκτός των περιπτώσεων πιστοποιημένων διερμηνέων.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Γενική επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας.
 2. Ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη προσφύγων, μεταναστών ή παλιννοστούντων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
 3. Εθελοντική εργασία σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 5. Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 6. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανακοίνωση για σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:
α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους). Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους υπηκόους αλλοδαπής, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.
γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς ή/και αλλοδαποί/ες υπό την προϋπόθεση να έχουν άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή να βρίσκονται υπό καθεστώς ασύλου.
ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.
θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.
ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.
κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Ανακοίνωσης με δήλωσή τους στην αίτηση υποψηφιότητας.
λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγ. 4 του Ν. 1599/1986. Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το υλικό της Ανακοίνωσης με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.parnonas.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης (www.tripolis.gr), απ’ όπου θα μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Ανακοίνωσης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι:

 • Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας: Αγγελική Μανιταρά, Άννα Κορδονούρη, τηλ. 27570-22807, 27570-22808.
 • Στην Τρίπολη: Μιχάλης Πουλάκης, τηλ. 271-2711181.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, μέχρι την Τετάρτη 25/09/2019 και ώρα 17:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη”» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Λεωνίδιο, 17/09/2019
Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μαρίνης Μπερέτσος
Γενικός Διευθυντής

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης σε pdf μορφή, με τα παραρτήματα και τα κριτήρια αξιολόγησης, πατήστε εδώ

 

|